An assessment of the potential for achieving climate targets and engergy savings up to 2020

14-02-2006 | Publicatie

De Nederlandse overheid heeft behoefte aan informatie over de mogelijkheden om de uitstoot van een aantal stoffen te beperken in de periode tot 2020, en over de kosten die daarmee gemoeid zijn. Het betreft de uitstoot van broeikasgassen (CO2, CH4, N2O en de F-gassen), stoffen die onder de Europese NEC-richtlijn vallen (SO2, NOx, NH3 en NMVOS) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Om in deze behoefte aan informatie te voorzien, heeft het Ministerie van VROM, in overleg met het Ministerie van EZ, aan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) gevraagd om het 'Optiedocument energie en emissies 2010/2020' op te stellen.

Het doel van dit Optiedocument is om informatie te verzamelen en op eenduidige wijze te presenteren zodat de emissiereductie, kosten en andere kenmerken van verschillende oplossingsrichtingen voor emissiereductie en energiebeleid in kaart kunnen worden gebracht. Daarmee kan het Optiedocument een bijdrage leveren aan de voorbereidingen op diverse beleidsdossiers, zoals de post-Kyoto onderhandelingen over emissiereductie van broeikasgassen na 2012 en de onderhandelingen over een post-NEC-richtlijn, over emissiereductie van NECstoffen en fijn stof na 2010. Daarnaast kan het Optiedocument een bijdrage leveren aan het energiebeleid en aan het dossier over emissiehandel.

Engelse vertaling van rapport 773001039