Analyse Verpakkingsafval in 1994 (ter Monitoring van het Convenant Verpakkingen)

Publicatie

Om inzicht te krijgen in de voortgang van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen wordt, als onderdeel van het meet- en monitoringsysteem, jaarlijks door het RIVM de output van verpakkingsafval vastgesteld. Dit rapport presenteert de resultaten van de analyse naar de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994, uitgesplitst in de componenten kunststof, papier/ karton, (eenmalig) glas, blik (ferro) en aluminium. Ingegaan wordt op hoeveelheid, samenstelling en verwerkingswijze van verpakkingsafval afkomstig van de verschillende sectoren (huishoudens, kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) en industrie). Tevens wordt de nauwkeurigheid van de gegevens voor de verschillende sectoren en de gehanteerde meetmethoden beschreven. Daarnaast worden de gegevens van 1994 vergeleken met die van voorgaande jaren.

Door de Commissie Verpakkingen is in haar jaarverslag aan de convenantspartijen voorgesteld om bij de toetsing van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen uit te gaan van gecorrigeerde hoeveelheden voor het referentiejaar 1986. Uitgangspunt bij vergelijking van de gegevens met 1986 zijn dan ook de gecorrigeerde hoeveelheden voor 1986. Bij het interpreteren van de gepresenteerde gegevens dient rekening te worden gehouden met de nauwkeurigheden van de gehanteerde meetmethoden. De hoeveelheid verpakkingen in restafval afkomstig van huishoudens is bepaald aan de hand van sorteeranalyses van het RIVM.

Vanaf 1993 is gebruik gemaakt van een nieuwe opzet voor wat betreft de monstername van deze sorteeranalyses. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de vergelijking met voorgaande jaren. De hoeveelheden verpakkingsafval afkomstig van de KWD-sector en de industrie zijn in 1992, 1993 en 1994 bepaald door middel van enquetes onder bedrijven in beide sectoren. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het RIVM. Gezien de onnauwkeurigheidsmarges die gelden voor de aldus gemeten totale hoeveelheden verpakkingsafval zijn grote absolute veranderingen nodig om te kunnen spreken van significante verschillen.

Voor 1986 zijn de gegevens via andere methoden bepaald. Uit toetsing van de gegevens uit het Motivaction-onderzoek over 1994 lijken de gegevens voor (gemengd ingezameld) KWD-afval evenwel een grotere betrouwbaarheid te hebben dan tot op heden werd aangenomen. Rekening houdend met de nauwkeurigheden van de gehanteerde meetmethoden lijken de gegevens voldoende betrouwbaar om te concluderen dat de totale hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 redelijk constant is gebleven ten opzichte van 1993. Niet geconcludeerd mag worden dat er sprake is van een significante afname in 1994. Ten opzichte van 1986 is de totale hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 met ongeveer 15 procent toegenomen. Wanneer ook rekening wordt gehouden met de hoeveelheid meermalig glas (afkomstig van industrie) die in 1986 is meegenomen, maar voor de andere jaren zoveel mogelijk buiten de metingen gehouden is, is de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 met circa 18 procent toegenomen ten opzichte van 1986.

In de RIVM-rapportages over 1991/1992 en 1993 werd al aangegeven dat de gemeten hoeveelheden verpakkingsafval van de KWD-sector en industrie voor 1991/1992 aan de hoge kant leken voor de verschillende componenten. De resultaten over 1994 lijken deze conclusie te bevestigen. In het Convenant Verpakkingen is als tussentijdse doelstelling opgenomen dat de hoeveelheid verpakkingen in 1994 zich op het niveau van 1991 bevindt. Op basis van de gegevens in dit rapport kan worden geconstateerd dat de hoeveelheid verpakkingsafval in 1994 zeker niet is toegenomen ten opzichte van 1991, ook niet wanneer rekening wordt gehouden met een mogelijke overschatting in de meetresultaten over 1991.

Auteurs

Hanemaayer AH , Joosten JM

Kenmerken

Publicatietitel
Analyse Verpakkingsafval in 1994 (ter Monitoring van het Convenant Verpakkingen)
Publicatiedatum
30 juni 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90077