Aspecten die de rol van PBL-onderzoekers beïnvloeden die werken op het raakvlak van wetenschap en beleid

16-09-2014 | Publicatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving produceert kennis voor de rijksoverheid die wetenschappelijk goed gefundeerd en beleidsrelevant moet zijn. Dat betekent dat het instituut een bepaalde rol vervult in het wetenschappelijk adviessysteem. Individuele onderzoekers van het PBL kunnen verschillende rollen vervullen op het raakvlak van onderzoek en beleid. Rollen kunnen veranderen, afhankelijk van de onderzoeker zelf en van de context waarin hij/zij moet werken. Bij een tiental projecten is bekeken welke aspecten in het bijzonder van invloed lijken op de rol van onderzoekers van het PBL.

De rol van een onderzoeker is het resultaat van interactie tussen onderzoeker en beleidsmaker (opdrachtgever). Het is een sociale constructie waarin verwachtingen, normen en functionele elementen met elkaar verbonden zijn. Uit de literatuur krijgt men een idee welke aspecten van de context invloed hebben op de rol van onderzoekers, maar het is niet duidelijk in hoeverre deze van invloed zijn in de context waarin PBL-onderzoekers opereren.

Tien PBL-projecten waarin o.m. de rol van onderzoekers is beschreven, zijn geanalyseerd vanuit dit perspectief, waarbij met name naar gerapporteerde fricties en successen is gekeken. De uit de literatuur genoemde aspecten zijn alle terug te vinden. Twee aspecten lijken in het bijzonder van belang, omdat ze onderzoekers nopen tot reflectie op hun rol en een verschuiving naar een rol die niet tot de gebruikelijke behoort. Dat zijn het strategische, agenda beïnvloedende karakter van de activiteit en het ongestructureerde karakter van het beleidsprobleem.

In de discussie komt aan de orde wat voor consequenties de uitkomsten hebben in termen van de interne opleiding van PBL en hoe verschillende rollen wel of niet gecombineerd kunnen worden. Voorts is er een beschouwing over rollen in het zicht van veranderingen in de maatschappelijke en politieke omgeving.