Atlas van de Regio

Ruimtelijke differentiatie en integratie in kaart

De Atlas van de Regio is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken ontwikkeld? Op welke locaties staan veel windturbines? Waar liggen gebieden met een verhoogde kans op overstroming? En waar kunnen uiteenlopende opgaven slim met elkaar gecombineerd worden? De Atlas van de Regio biedt brede basisinformatie voor de afstemming van sectorale opgaven in gebieden en regio’s.

In de atlas staan meer dan 130 thematische kaarten die relevant zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio’s in Nederland. Op het schaalniveau van regio’s en gebieden komen klassieke ruimtelijke opgaven en nieuwe duurzaamheidsopgaven samen en concurreren met elkaar om de ruimte. Daarom staan in deze atlas zowel kaarten over klassieke ruimtelijke thema’s, zoals stedelijke ontwikkeling, natuur, water en landbouw, als over nieuwe duurzaamheidsopgaven, bijvoorbeeld klimaatadaptatie en ruimte voor hernieuwbare energie.

Kaartviewer

De Atlas van de Regio bestaat uit thematische kaarten die in een interactieve webviewer kunnen worden gecombineerd. Het PBL heeft de kaarten geselecteerd en samengesteld. Daarbij is gebruikgemaakt van kaarten uit bestaande PBL-projecten, het Compendium voor de Leefomgeving en nieuwe bewerkingen van gegevens van het CBS en het Kadaster. Daarnaast zijn voor deze atlas uiteenlopende kaarten geselecteerd van de Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, de analysekaarten voor de Regionale Energiestrategieën (RES) en de Klimaateffectatlas. De selectie van de kaarten is besproken in workshops en gesprekken met vertegenwoordigers van regio’s en provincies en ruimtelijke experts.

Doelgroep van de atlas

De atlas biedt betrouwbare en landelijk vergelijkbare basisinformatie voor lokale en regionale overheden die in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) werken aan regionale omgevingsagenda’s, regionale verstedelijkingsstrategieën, NOVI-gebieden en omgevingsvisies. Naast lokale en regionale overheden beogen we met de Atlas van de Regio een brede doelgroep van professionals aan te spreken die zich direct of indirect bezighoudt met ruimtelijke vraagstukken.

Atlas in ontwikkeling

Deze website is een eerste versie van de Atlas van de Regio. Voor een aantal thema’s, zoals zoekgebieden voor hernieuwbare energie en pendelstromen van woon-werkverkeer, was tot november 2020 geen geschikt kaartmateriaal beschikbaar. De website zal in de komende jaren verder worden ontwikkeld. Feedback en suggesties voor aanvullende kaarten of kaartlagen zijn welkom.

Kenmerken

Publicatietitel
Atlas van de Regio
Publicatiesubtitel
Ruimtelijke differentiatie en integratie in kaart
Publicatiedatum
10 november 2020
Publicatie type
Website
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3782