Basisdocument karakterisering grondwaterkwaliteit voor de Kaderrichtlijn Water

14-10-2008 | Publicatie

In opdracht van het ministerie van VROM is, ten behoeve van een verplichting krachtens de Kaderrichtlijn Water, een beschrijving gemaakt van het grondwater in Nederland. De beoordeling van de kwaliteit in het licht van de door de EU bepaalde grenswaarden en nationale doelstellingen, leidt tot de conclusie dat alle grondwaterlichamen slecht scoren ('at risk' zijn), met name vanuit het oogpunt van de interactie met het oppervlaktewater.

Grondwaterkwaliteit in alle Nederlandse grondwaterlichamen "at risk"

In opdracht van het ministerie van VROM is ten behoeve van de verplichting krachtens de Kaderrichtlijn Water (KRW) een beschrijving gemaakt van het grondwater in Nederland. De grondslagen voor de eerste en nadere karakterisering worden gegeven, waarna de keuze voor twintig grote grondwaterlichamen (GWL) wordt toegelicht De kwaliteit van het grondwater in de grondwaterlichamen (voor hoofdcomponenten, zware metalen en waar mogelijk gewasbeschermingsmiddelen) wordt gegeven voor een aantal toetsdiepten. Daarnaast worden gegevens gepresenteerd voor het bovenste grondwater, dat gebruikt wordt als "early warning level".

De relatie tussen grondwater en oppervlaktewater is uitgewerkt voor nutriƫnten (stikstof en fosfor) waarbij de toevoer hiervan naar het oppervlaktewater is bepaald. Voor stedelijk grondwater ontbreekt een landsdekkend beeld. Hier kunnen vooral puntbronnen van verontreiniging een grote invloed hebben op de kwaliteit van het bovenste grondwater. Een vergelijking met het landelijk gebied is hierdoor niet goed mogelijk. De beoordeling van de kwaliteit en de door de KRW gevraagde risicoanalyse zijn gebaseerd op vergelijking met de door de EU bepaalde grenswaarden en nationale doelstellingen. Deze beoordeling leidt tot de conclusie dat de grondwaterkwaliteit van alle grondwaterlichamen in Nederland slecht is. Het criterium hiervoor is dat de toestroming van stikstof en/of fosfaat uit het grondwater naar het drainerende oppervlaktewater niet voldoet aan de eisen die aan het oppervlaktewater zijn gesteld in de Vierde Nota Waterhuishouding. De EU-grenswaarden voor het grondwater voor nitraat worden gemiddeld niet overschreden, behalve in het grondwaterlichaam onder Zuid-Limburg.