Beoordeling Natuurakkoord

Publicatie

De maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats. Het voldoen aan de harde internationale verplichtingen waaraan de Europese Commissie de Nederlandse natuur‘prestaties’ nu en in het komende decennium zal toetsen, komt daarmee verder buiten beeld te liggen.

Deze conclusies trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de beoordeling van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur, uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Deze toets op het onderhandelingsakkoord is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Akkoord maakt versnelde achteruitgang van natuurkwaliteit reëel, wat risicovol is met het oog op de Europese verplichtingen

Europese richtlijnen geven als langetermijndoelstelling aan dat landen moeten zorgen voor een ‘gunstige staat van instandhouding’ voor te beschermen planten- en diersoorten en habitattypen. Dit is een ‘harde’ verplichting, maar er is geen jaartal aan gekoppeld. Nederland is nu al verplicht om passende maatregelen te nemen om verdere verslechtering te stoppen.

Het Rijk en de provincies gaan ervan uit dat zij bij uitvoering van het onderhandelingsakkoord in de periode tot 2021 zullen voldoen aan de internationale verplichtingen en tegelijkertijd een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de realisatie van het in Europa afgesproken langetermijndoel. De toetsing van het PBL wijst uit dat dit niet aannemelijk is. Nederland voldoet met de afspraken uit het akkoord niet aan de kortetermijnverplichtingen. Bovendien komt de realisatie van de langetermijndoelstelling hiermee niet dichterbij.

Effectiviteit en doelmatigheid van het akkoord zijn nog onduidelijk

Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan de internationale natuurverplichtingen. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van dit natuurbeleid komt echter bij de provincies te liggen. Het is ook aan de provincies om te bepalen hoe overgedragen taken en middelen in balans worden gebracht. Deze keuzen zijn bepalend voor welke natuurkwaliteit mogelijk kan worden bereikt. Het gaat er dan om in welke mate de nagestreefde versobering van het natuurbeheer wordt uitgevoerd, en waar de hectaren uit de kwaliteitsimpuls komen te liggen. Door de focus op internationale doelen zullen ook investeringen in landschap, natuurbeleving en recreatie daarbij waarschijnlijk in de knel komen.

Auteurs

Hendrien Bredenoord (PBL), Arjen van Hinsberg (PBL), Marieke Gorrée (PBL) Bart de Knegt (WUR)

Kenmerken

Publicatietitel
Beoordeling Natuurakkoord, Globale toetsing van het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur
Publicatiedatum
18 november 2011
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
602