Broeikasgasemissies in Nederland 1990-2007

15-06-2009 | Publicatie

Dit rapport over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies is op verzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) opgesteld om te voldoen aan de nationale rapportageverplichtingen in 2008 van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC) en van het Bewakingsmechanisme Broeikasgassen van de Europese Unie.

Ontwikkeling in broeikasgasemissies in Nederland 1990-2007

De totale emissie van de zes broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten in 2007 (exclusief landgebruik en bossen, LULUCF) is ten opzichte van het basisjaar (1990/1995) met 3% gedaald tot 207,5 Tg CO2-equivalenten. De emissie van CO2 is sinds 1990 met circa 8% toegenomen, terwijl de emissies van de andere broeikasgassen met circa 36% zijn afgenomen ten opzichte van het basisjaar.

In 2007 is ten opzichte van 2006 de totale broeikasgasemissies (exclusief LULUCF) afgenomen met ongeveer 0,4% (-1.0 Tg CO2 equivalent). De CO2-emissies zijn toegenomen met 0,2% in dezelfde periode. Belangrijkste oorzaak van de daling van het totaal aan broeikasgassen zijn maatregelen bij de salpeterzuur productie, waardoor de emissie van N2O met 1,3 Tg is afgenomen.

Figuur: grafiek emissie broeikasgassen (exclusief LULUCF) 1990-2007; In 2007 is ten opzichte van 2006 de totale broeikasgasemissies (exclusief LULUCF) afgenomen met ongeveer 0,4% (-1.0 Tg CO2 equivalent). De CO2-emissies zijn toegenomen met 0,2% in dezelfde periode.

Dit rapport bevat een trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode 1990-2007; een analyse van zogenaamde sleutelbronnen en de onzekerheid in hun emissies volgens de ‘Tier 1’-methodiek van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport over Good Practice guidance; documentatie van gebruikte berekeningsmethoden, databronnen en toegepaste emissiefactoren; een overzicht van het kwaliteitssysteem en de validatie van de emissiecijfers voor de Nederlandse Emissieregistratie.