De modellering van het lange termijn atmosferische gedrag van vervuilende stoffen op verschillende ruimtelijke schalen

Publicatie

Dit rapport beschrijft het TREND/OPS simulatiemodel waarmee de verspreiding van luchtverontreiniging kan worden berekend op lokale tot Europese schaal. De resultaten van het model worden uitgebreid vergeleken met metingen zoals uitgevoerd in het Landelijk Meetnet voor Luchtverontreiniging. Vervolgens wordt het model toegepast in een drietal studies: 1. De geografische verspreiding van zwavel- en stikstofcomponenten over Nederland en de bodembelasting door depositie van deze stoffen. 2. De invloed van meteorologische parameters op gemiddelde luchtconcentraties van zwaveldioxide in Nederland en de vroegtijdige herkenning van trends in meetreeksen. 3. De verspreiding en depositie van persistente organische verbindingen in de Europese regio. Het gebruik van het model richt zich vooral op verspreiding op langere termijn (maanden tot jaren) en op stoffen waarvan het gedrag zich met lineaire chemie goed laat beschrijven. Voor deze categorie stoffen vormt het beschreven model al enige jaren de basis van veel in Nederland uitgevoerde verspreidings- en herkomstberekeningen. Een meer gebruiksklare versie van het model is bekend onder de naam 'Operationeel Prioritaire Stoffen (OPS)' model.

Auteurs

Jaarsveld JA van

Kenmerken

Publicatietitel
De modellering van het lange termijn atmosferische gedrag van vervuilende stoffen op verschillende ruimtelijke schalen
Publicatiedatum
31 oktober 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Engels
Productnummer
90119