De natuurplanner; Decision Support Systeem natuur en milieu. Versie 1.1

Publicatie

De Natuurplanner is een Decision Support Systeem voor de ondersteuning van het natuur- en milieubeleid van rijk en provincie, bedoeld voor: normstelling, voorspelling, dominante stress analyse, afweging tussen gebiedsgerichte, effectgerichte en generieke maatregelen, en bepaling van kosten.

De Natuurplanner heeft een resolutie met grids van 250 bij 250 meter als kleinste eenheden. De kern bestaat nu uit een multistress model (SMART/MOVE) voor verzuring, vermesting en verdroging van natuurlijke vegetaties. Daarnaast zijn er reeds functies voor het tonen van diverse bestanden zoals: bodemkaart, vegetatiekaart, grondwatertrappenkaart, kaarten van alle natuurdoeltypen afgeleid uit het bestand FLORBASE, en scenario's voor verzuring, vermesting en verdroging uit de Milieuverkenningen. Uitbreiding voor zout, beheer/successie, versnippering, fauna, aquatische ecosystemen, ecotoxicologische aspecten en klimaat zijn in voorbereiding.

Auteurs

Latour JB , Staritsky IG , Alkemade JRM , Wiertz J

Kenmerken

Publicatietitel
De natuurplanner; Decision Support Systeem natuur en milieu. Versie 1.1
Publicatiedatum
30 september 1997
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90302