Dynamiek van stedelijke milieus 2010-2018

Een analyse van fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied

In het huidige verstedelijkingsdebat gaat het vaak over het woningtekort en het bouwen ín de stad of buiten de stad. Maar de verstedelijkingsopgave is meer dan dat: het gaat om het inrichten van stedelijke milieus waar mensen kunnen wonen, werken, zorgen, recreëren en zich verplaatsen. In het rapport Dynamiek van stedelijke milieus kijken we hoe de zogenoemde centrummilieus, woonmilieus en werkmilieus zijn veranderd tussen 2010 en 2018.

Veranderingen in het stedelijk gebied

Uit het onderzoek blijkt dat het stedelijk gebied van Nederland van 2010 tot 2018 toenam met 163 vierkante kilometer; dat is een minder sterke groei dan in de periodes daarvoor.
De centrummilieus in steden en dorpen namen het meest in oppervlakte toe, maar ook woon- en werkmilieus zijn gegroeid. Gemiddeld genomen nam de dichtheid in alle stedelijke milieus toe in de onderzochte periode. Het aandeel woningen in centrum- en werkmilieus is toegenomen. Het aandeel banen in centrum- en woonmilieus is afgenomen: banen zijn dus meer te vinden in typische werkmilieus. Bij winkels treedt suburbanisatie op: het aandeel winkels in de meest stedelijke centrum- en woonmilieus neemt af ten gunste van alle andere milieus. In 2009 publiceerde het PBL een vergelijkbaar onderzoek naar de ontwikkelingen in stedelijke milieus.

Centrummilieus, woonmilieus en werkmilieus

Voor dit onderzoek is het stedelijk gebied in Nederland op basis van verschillende databestanden ingedeeld in verschillende typen: centrummilieus, woonmilieus en werkmilieus. Een gemiddelde stad bestaat voor ongeveer de helft uit woonmilieus, een vijfde deel uit werkmilieus (bedrijventerreinen maar bijvoorbeeld ook kantorenparken of campussen ) en een tiende deel uit centrummilieus (binnensteden en winkelcentra); het laatste vijfde deel zijn overige stedelijke milieus zoals groen- en sportvoorzieningen, rangeerterreinen en grootschalige infrastructuur, bouwterreinen en dergelijke.

Open databestand

Een bestand met het milieu, de dichtheid en functiemenging van iedere locatie in Nederland (vierkanten van 250x250 meter) is beschikbaar als open data, zodat onderzoekers deze in een GIS verder kunnen analyseren.

 

Kenmerken

Publicatietitel
Dynamiek van stedelijke milieus 2010-2018
Publicatiesubtitel
Een analyse van fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied
Publicatiedatum
20 december 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
63
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4328