Een nieuw perspectief voor oude groeikernen

27-02-2015 | Publicatie

In de afgelopen dertig jaar zijn de zogeheten groeikernen sterk gegroeid. Er vestigden zich veel meer mensen dan er vertrokken. Groeikernen zijn steden of plaatsen die werden aangewezen om als overloop te fungeren voor een grotere stad. De laatste jaren echter lijken deze voormalige groeikernen in een nieuwe fase te zijn beland. De verhuisstromen naar en vanuit de groeikernen zijn inmiddels even groot en er lijkt sprake van een toenemende instroom van huishoudens met een lager inkomen.

Daarmee is de verhouding tussen de groeikernen en de centrale steden fundamenteel veranderd en is het perspectief voor de oude groeikernen verschoven.

Groeikernen moeten aantrekkelijk blijven

Het aantal huishoudens neemt in de Randstad de komende dertig jaar nog met zo’n half miljoen toe. Daardoor blijft er voorlopig een grote vraag naar (nieuwe) woningen. De voormalige groeigemeenten moeten daarom een strategie ontwikkelen waarbij enerzijds aantrekkelijke nieuwe suburbane woonmilieus  worden gerealiseerd en anderzijds bestaande en inmiddels verouderde woonwijken – die in de jaren 70 en 80 zijn gebouwd – grondig worden geherstructureerd. Bouwen in lagere dichtheden, met grotere woningen en ruimere kavels dan in de Vinex-wijken, tegen een veel gunstiger prijs per vierkante meter kan de aantrekkelijkheid van het wonen in de voormalige groeikernen vergroten. Dat veronderstelt wel uitstekende, multimodale verbindingen met de stedelijke centra van werkgelegenheid, consumptie en vermaak.