Eindrapport waterkwaliteitsonderzoek Reeuwijkse plassen 1983-1992

Publicatie

Dit rapport beschrijft een studie naar de effecten van eutrofieringsbestrijding in de Reeuwijkse plassen, Elfhoeven en Nieuwenbroek (1983-1992), en een studie naar de effecten van biomanipulatie (ter verbetering van de visstand) en P-fixatie (ter vermindering van de fosfaatmobilisatie) in resp. de Reeuwijkse plassen, Klein- en Groot Vogelenzang (1988-1992).

Geconcludeerd wordt dat ondanks de sterk verlaagde fosfaatconcentratie in het aangevoerde water van de Rijn en de ter plaatse genomen maatregelen ter verlaging van de fosfaatconcentratie in de plassen, zoals defosfatering van het effluent van de nabijgelegen awzi en riolering van de bebouwing langs de plassen de overmatige algengroei in de plassen niet is afgenomen. De fosfaatconcentratie in de plassen is niet afgenomen en de hoeveelheid blauwwieren is, zowel relatief als absoluut, toegenomen.

Ook biomanipulatie heeft niet tot het gewenste effect geleid; door verlaging van de visstand nam het zoƶplankton wel toe, maar niet voldoende om de algengroei binnen de perken te houden. De fosfaatfixatie gaf wel een afname van de fosfaatmobilisatie en de fosfaatconcentratie te zien, maar deze verlaging leidde niet tot minder algengroei. Aanbevolen wordt de mogelijkheid nader te onderzoeken de bezinking van zwevend stof te bevorderen door het graven van enige putten van 5-10 m in deze plassen, die gemiddeld 1.5 m diep zijn. Aanbevolen wordt de permanente aanwas van de visstand door de beroepsvisserij te laten reduceren. Nader onderzoek naar de effecten van een combinatie van biomanipulatie en fosfaatfixatie door coagulatie met ijzer is gewenst.

Auteurs

Vlugt JC van der , Veer B van der

Kenmerken

Publicatietitel
Eindrapport waterkwaliteitsonderzoek Reeuwijkse plassen 1983-1992
Publicatiedatum
31 oktober 1997
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90307