Evaluatie City Deals - vervolg

Publicatie

In City Deals maken steden, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete samenwerkingsafspraken om innovatieve oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken. Deze worden geadresseerd in Agenda Stad, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en stedelijke bereikbaarheid. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) het instrument City Deals geëvalueerd.

Ruimte voor experiment

Het kabinet zet de City Deals in de periode 2017-2021 als onderdeel van Agenda Stad voort. Het doel van deze evaluatie is een beeld te krijgen van de huidige werkwijze in City Deals en daarvan te leren voor de doorontwikkeling van het instrument en de toepassing ervan in de beleidspraktijk. Hierbij staan twee aspecten van City Deals centraal: de nieuwe vorm van samenwerking en experiment en innovatie ten behoeve van transities (systeemverandering). Momenteel zijn er twee City Deals afgerond en zijn er 16 in uitvoering. Het gaat dus om een ex durante-evaluatie, zodat er al tijdens de rit kan worden geleerd.

Rollen, samenwerking en uitgangspunten City Deals

In mei 2017 heeft het PBL over de evaluatie een eerste notitie gepubliceerd. Daarin zijn de ervaringen van de betrokken partijen met de werkwijze in City Deals geïnventariseerd en geduid in het licht van wat nodig is om de in Agenda Stad genoemde transities te realiseren. Deze tweede notitie presenteert op basis van een verdieping van enkele wetenschappelijke concepten, een enquête en een workshop met beleidsmakers aanvullende bevindingen en aanbevelingen. We zetten hiervoor twee vervolgstappen:

  • op basis van de literatuur over transitietheorie en ‘network governance’ werken we een theoretische kader uit dat we gebruiken om de ervaringen met City Deals nader te analyseren;
  • we operationaliseren enkele begrippen die betrokkenen bij City Deals kunnen helpen de beleids- en uitvoeringspraktijk verder te ontwikkelen.

Hierbij ligt de nadruk op:

  • de verschillende rollen die de (Rijks)overheid kan spelen;
  • de vereisten voor een goede samenwerking tussen de diverse partijen;
  • mogelijke uitgangspunten voor de doorontwikkeling van City Deals.

Auteurs

David Hamers, Marloes Dignum & David Evers

Kenmerken

Publicatietitel
Evaluatie City Deals - vervolg
Publicatiedatum
4 december 2017
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3015