Gemeenten op de ladder

Er is veel discussie over nut en noodzaak van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’, het huidige instrument voor het nationale verstedelijkingsbeleid. In juni 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de Ladder aan te passen. Met deze notitie wil het PBL bijdragen aan de discussie over de noodzaak en mate van wijziging van dit instrument. Daartoe heeft het onderzocht hoe de Ladder de gemeentelijke planvorming beïnvloedt en welke opvattingen gemeenten over het instrument hebben.
 

Hoe werkt de Ladder voor duurzame verstedelijking in de praktijk, hoe gebruiken en ervaren gemeenten die ladder? Om daar beter zicht op te krijgen hebben we voor deze notitie beleidsambtenaren geïnterviewd uit ruim 40 willekeurig gekozen gemeenten. We laten de gemeenten aan het woord omdat die dagelijks met ruimtelijke planvorming bezig zijn en omdat de Ladder bedoeld is om goede ruimtelijke ordening te bevorderen. De notitie geeft daarmee wel meer inzicht in nut en noodzaak van de Ladder, maar is geen evaluatie van het instrument.

Auteurs

David Evers, Wim Blom

Kenmerken

Publicatietitel
Gemeenten op de ladder. De effecten van de Ladder voor Duurzame Verstede-lijking op de gemeentelijke planvorming.
Publicatiedatum
13 september 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2540