Groei binnen grenzen

26-10-2009 | Publicatie

De huidige trends in het gebruik van fossiele brandstoffen en in inefficiënt landgebruik zullen op mondiale schaal leiden tot grootschalige milieuproblemen op het gebied van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Opties om deze uitdaging tegemoet te treden zijn zowel technisch als economisch haalbaar. Daarbij is het van cruciaal belang om institutionele en beleidsmatige randvoorwaarden neer te zetten voor een meer duurzame economie.

Tegengaan van mondiale milieuproblemen is haalbaar en betaalbaar

Twee belangrijke uitdagingen ten aanzien van mondiale milieubescherming zijn het tegengaan van klimaatverandering met inbegrip van duurzame energievoorziening, en het veiligstellen van voedselzekerheid zonder grootschalig verlies aan biodiversiteit. Zonder verandering in huidige trends zal de gemiddelde temperatuur op aarde in 2100 circa 4°C hoger zijn en zal de mondiale biodiversiteit met een extra 15% afgenomen zijn.

Er is echter afdoende potentieel om de huidige trends te keren. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies kunnen beperkt worden door de toepassing van een breed pakket aan beleidsmaatregelen, gericht op nul-emissie van broeikasgassen bij de energievoorziening, een sterke toename van de energie efficiëntie, bescherming van ecosystem, verhoging van landbouwproductie en veranderingen in levensstijl. De economische effecten van dergelijke maatregelen zijn relatief beperkt, maar er zijn wel stevige aanvangsinvesteringen nodig. De belangrijkste uitdaging is echter om de institutionele voorwaarden te creëren voor het bewerkstelligen van een dergelijke transitie. Een integrale aanpak is hiervoor essentieel, mede in het licht van belangrijke uitruil en synergieën tussen klimaatbeleid, bescherming van biodiversiteit en andere belangrijke thema’s, zoals het terugdringen van armoede. Een effectief beleid daarvoor vergt scherpe doelstellingen op de lange termijn, en een strikte regulering om deze doelstellingen ook te bereiken.