Het PBL-normenkader voor modellen

19-12-2013 | Publicatie

Het PBL gebruikt sinds enkele jaren een eigen normenkader voor de kwaliteitsborging van wetenschappelijke modellen. Omdat de kwaliteit van modellen in interactie met externen wordt geborgd, maakt het PBL dit normenkader openbaar.

Het PBL-normenkader voor modellen maakt inzichtelijk of noodzakelijke procedures rond de ontwikkeling, het beheer en het gebruik van modellen correct doorlopen worden en is dus een praktisch regelgevend instrument voor kwaliteitszorg rond modellen. Aan de hand van de in het normenkader vastgestelde normen beoordeelt het PBL modellen op een uniforme manier. Het normenkader bestaat uit een serie vragen (normen) met toelichtingen en aandachtspunten. De antwoorden moeten altijd gemotiveerd worden. Bij de motivatie moet aangegeven worden in welke mate aan de aandachtspunten voldaan is.