Houdini: een systeemdynamische modellering van regionale woningmarkten

25-05-2011 | Publicatie

De woningmarkt is bij uitstek een regionale markt. Desondanks zijn er nauwelijks regionale simulatiemodellen waarmee de langetermijneffecten worden berekend van demografische en economische ontwikkelingen op de prijzen en productie van woningen. Het Planbureau voor de Leefomgeving ontwikkelt hiertoe het model Houdini, een strategisch simulatiemodel van de regionale woningmarkt. Met dit model kunnen voor verschillende scenario’s de effecten worden doorgerekend op prijzen, nieuwbouw en druk op regionale woningmarkten. In het model zijn, in tegenstelling tot bestaande modellen, de effecten meegenomen van het gedrag van actoren op de woningmarkt, zoals woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars.

Houdini: uitgangspunten, uitkomsten en modeldocumentatie

In deze achtergrondrapportage wordt het model Houdini tot in details uiteengezet. In de eerste twee hoofdstukken komen de achtergronden van Houdini aan bod en worden de belangrijkste theoretische en methodische kaders uiteengezet. Wat is het vierkwadrantenmodel van DiPasquale en Wheaton? Wat is systeemdynamica en waarom is het voor Houdini relevant? Hoe kan het Amerikaanse vierkwadrantenmodel worden vertaald naar de complexe Nederlandse woningmarkt?

De twee volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de eerste simulatieresultaten. Allereerst een beschrijving van de modeluitkomsten voor drie verschillende regio’s: een gemiddelde regio, een regio met een gespannen woningmarkt en een regio die wordt gekenmerkt door demografische krimp. Daarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van vraag en aanbod, de nieuwbouwproductie, gebruikskosten en prijzen. Vervolgens komen de effecten van diverse mogelijke beleidsingrepen, zoals huurliberalisatie en hypotheekrenteaftrek aan bod. Maar ook veranderingen in het grondbeleid, de ruimtelijke ordening en de verkoop van huurwoningen.

Het vijfde en laatste hoofdstuk behandelt de modelstructuur en de achterliggende vergelijkingen. Hierbij ook aandacht voor de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses en validatietoetsen.