Kennisassen en kenniscorridors

23-06-2005 | Publicatie

De benoeming van de A2 – van Amsterdam tot Maastricht – als nationale kennisas is arbitrair. Op essentiële onderdelen is niet de A2 de meest kennisintensieve infrastruc­tuuras, maar de A12 dan wel de A4. Er is dan ook weinig tot geen reden om de A2 als de kennisas van Nederland te definiëren. De A2 vormt letterlijk een ruimtelijk-economische dwarsdoorsnede van Nederland. Dit blijkt uit het rapport ‘Kennisassen en kenniscorridors’ dat het Ruimtelijk Planbureau vandaag uitbrengt.

Label kennisas voor A2 discutabel

De term ‘kennisas’ wordt in recente beleidsnota’s – zoals de Nota Ruimte en de nota Pieken in de Delta – vaak gerelateerd aan de groei van kennisintensieve bedrijvigheid rondom de A2. In deze studie stelt het RPB zich daarom de vraag: waar zit die kennis­economie? Heeft de A2 daarin inderdaad een unieke positie? Het ant­woord is: nee. De meeste kenniswerkers blijken niet langs de A2 te werken, maar langs de A12. En het zijn juist de bedrijven langs de A4 die het meeste innoveren. Dit laat onverlet dat de bedrijven in Eindhoven (aan de A2) relatief veel doen aan onder­zoek en ontwikkeling (R&D).

Daarnaast heeft het RPB gekeken naar de relatie tussen economische prestaties en kennisinten­siteit: zijn de bovengemiddelde econo­mische prestaties van de bedrijven langs de A2 gerelateerd aan de daar aanwezige kennisintensiteit? Ook hier is het antwoord: nee. De samenhang tussen kennisintensiteit en economische prestatie binnen de A2-as is ongeveer gelijk aan die voor Nederland in het algemeen.

De studie laat verder zien dat er niet zozeer sprake is van een aaneengesloten as van kennis­intensieve bedrijvigheid langs de A2, maar van een kralensnoer van kennis­intensieve stedelijke gebieden. De ‘kennisas A2’ is zo niet meer dan een reclame­slogan. Daar is niets op tegen, als maar niet de indruk ontstaat dat de Nederlandse kenniseconomie zich uitsluitend concentreert rondom de A2.

Deze studie is mede uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken in het kader van een breder onderzoek naar de A2-as.

De rapporten worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.