Krimp en woningmarktbeleid

15-12-2010 | Publicatie

Huishoudenkrimp kan de woningmarkt tijdelijk op slot zetten. De benodigde herstructurering kan zo omvangrijk worden, dat het de draagkracht van gemeenten en corporaties te boven gaat. Alternatieven voor vervangende nieuwbouw moeten dus gezocht worden, waarmee voorkomen moet worden dat krimpregio’s in een spiraal van verarming verzanden.