Monitoring klimaatadaptatie in het stedelijke gebied. Quick scan van ervaringen elders in de wereld

20-04-2018 | Publicatie

Ter ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft het PBL verkend of in het buitenland systemen zijn ontwikkeld, die de voortgang en effect (output en outcome) monitoren van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) beoogt dat Nederland in 2050 op een zo waterrobuust en klimaatbestendig mogelijke manier is ingericht. Het programma is bezig een systeem op te zetten om de voortgang en effect (output en outcome) van die ruimtelijke adaptatie te monitoren. Het PBL is hierbij betrokken en heeft in dat kader een quickscan uitgevoerd van monitoringsystemen voor klimaatadaptatie elders in Europa. Het eindrapport met een voorstel voor output en outcome indicatoren komt later dit jaar beschikbaar.

Nog geen universeel toepasbaar M&E-systeem en pakket van indicatoren.

De meeste landen en steden bevinden zich nog in de beginfase van de implementatie van hun adaptatiestrategieën en opbouw van hun monitoring-en evaluatieprogramma’s (M&E). De focus van huidige M&E-programma’s ligt veelal op de monitoring van de uitvoering van procesafspraken, en nog beperkt op die van de realisatie van maatregelen (output), en de effecten daarvan (outcome).  Er wordt hierbij door de landen en steden een grote variatie aan methoden gebruikt. Er is dan ook nog geen universeel toepasbaar M&E-systeem, inclusief indicatoren. 

Kenniswinst mogelijk door aansluiting op internationale netwerken

In de komende jaren en decennia zullen elders relevante monitoringsystemen voor klimaatadaptatie worden opgezet die van nut kunnen zijn voor het DPRA, bijvoorbeeld over de toepasbaarheid, effectiviteit en mogelijke kosten van adaptatiemaatregelen en over mogelijke monitoringsindicatoren voor output en outcome. Goede aansluiting op deze internationale netwerken kan een effectieve bijdrage leveren aan de in Nederland benodigde kennisontwikkeling.

Bouw langjarige datasets op 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelt dat het voor het succesvol monitoren en evalueren van adaptatiebeleid noodzakelijk is langjarige datasets te ontwikkelen van allerlei (verwachte) klimaateffecten, en bijbehorende risico’s, zoals weergerelateerde schade en getroffen mensen. Dergelijke datasets bieden een basis om het effect van adaptatiebeleid te kunnen analyseren en evalueren.