Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren

29-12-2010 | Publicatie

Van de biodiversiteit in de Nederlandse zoute wateren is momenteel nog ongeveer 40% aanwezig van de biodiversiteit die zou bestaan in een oorspronkelijke, meer natuurlijke situatie. Deze conclusie konden we trekken op basis van een grote hoeveelheid gegevens over kenmerkende soorten en eigenschappen van de Nederlandse mariene ecosystemen. In dit rapport zijn die gegevens beschreven en geëvalueerd.

Ecologische kwaliteitsindicatoren

De evaluatie van de ecologische kwaliteitsindicatoren voor de Noordzee in het kader van de OSPAR-conventie laat zien dat de gegevensaanlevering onvoldoende is en dat de gestelde doelen niet gehaald worden.

Uit de gegevens van de bodemvisserij op de Noordzee over de jaren 2001 tot en met 2007 blijkt dat in de Natura 2000-gebieden in de Noordzee minder dan 20% van de oppervlakte ecologisch duurzaam wordt bevist. De overlevingskans van langlevende en kwetsbare bodemdieren in deze gebieden is zeer beperkt.

Dit rapport geeft ook een overzicht van en inzicht in het onderzoek naar de Noordzee en Waddenzee dat is uitgevoerd voor de Natuurbalans 2008 en voor de indicatoren in de Balans van de Leefomgeving 2010.