Natuurpact Rijk en provincies: Provincies investeren in 2013 in internationale natuur- en waterdoelen

Publicatie

Met de afspraken in het regeerakkoord geeft kabinet-Rutte II (2012) een financiële impuls aan het natuurbeleid. In 2013 investeren de provincies de 126,9 miljoen euro in 43 geselecteerde natuurprojecten. Die liggen in gebieden die belangrijk zijn en kansen bieden voor het realiseren van de internationale natuur- en waterdoelen.

In de brochure ‘Extra natuurprojecten 2013’ beschrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) de geselecteerde projecten. Het IPO heeft het PBL gevraagd te toetsen of de natuurprojecten passen binnen de selectiecriteria van het ministerie van Economische Zaken: de natuurprojecten moeten onder andere een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese doelen voor de Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Voldoen de projecten aan de vastgestelde selectiecriteria?

Uit de analyse van het PBL blijkt dat circa 95 procent van de projecten in gebieden ligt die belangrijk zijn voor het realiseren van de VHR- en/of KRW-doelstellingen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van die doelen. Maar er liggen kansen die nu nog niet zijn benut. Zo zijn er Natura 2000-gebieden die urgenter zijn vanuit natuuroptiek om aan te pakken en zou er ook scherper geprioriteerd kunnen worden ten aanzien van soorten waarvoor de leefomstandigheden nog niet duurzaam zijn. Het PBL kan in deze analyse niet aangeven hoeveel de projecten bijdragen aan de internationale natuur- en waterdoelen. Dit zou een uitgebreidere analyse vergen van de omvang en het type van de maatregelen.

Supervisie: Jeannette Beck

Auteurs

Hendrien Bredenoord, Arjen van Hinsberg, Marjon Hendriks en Frits Kragt

Kenmerken

Publicatiedatum
10 februari 2014
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
1190