Optimalisatie Milieurendement; methodiek en berekeningen voor optimale emissiereducties

Publicatie

In dit rapport worden methoden beschreven om een optimale keuze te kunnen maken uit alternatieve technische en ruimtelijke ordenings maatregelen om gestelde milieu-doelstellingen te bereiken.

Ingegaan wordt op de methodiek die is ontwikkeld voor doelstellingen met betrekking tot atmosferische depositie van verzurende en vermestende stoffen. De optimalisatiemethode wordt gebruikt om te zoeken naar een optimale ruimtelijke verdeling van de emissies van die stoffen, of om te zoeken naar een optimale combinatie van emissiereducerende maatregelen. Het doel van deze optimalisatie is om de benodigde emissiereducties of de daarmee gepaard gaande kosten te minimaliseren.

Voor de relatie tussen de emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen wordt gebruik gemaakt van source-receptor matrices die zijn berekend met behulp van atmosferische transportmodellen. Van het zoeken naar optimale ruimtelijke emissie-verdelingen worden een aantal voorbeelden uitgewerkt waarbij minimalisatie van de benodigde emissiereductie als criterium wordt gehanteerd. In dit rapport wordt vooral op de methodische kant van deze benadering ingegaan, terwijl de (elders gerapporteerde) uitgevoerde berekeningen hier als voorbeeld dienen.

Auteurs

Heuberger PSC , Bakema AH , Adrichem MJA van

Kenmerken

Publicatietitel
Optimalisatie Milieurendement; methodiek en berekeningen voor optimale emissiereducties
Publicatiedatum
30 september 1997
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90300