PBL, SCP en CPB: Naar een Verkenning Brede welvaart

Publicatie

De 3 planbureaus treffen momenteel voorbereidingen om in 2018 op Verantwoordingsdag een Verkenning Brede welvaart uit te brengen. Het CBS zal dan met een Monitor Brede welvaart komen. Deze publicaties worden de opvolger van de Monitor Duurzaam Nederland, die het CBS en de 3 planbureaus op verzoek van het kabinet eerder ontwikkelden.

Deze Policy Brief van PBL, SCP en CPB geeft aan hoe de 3 planbureaus invulling zullen geven aan het verzoek van het kabinet om een Verkenning Brede welvaart op te stellen.

3 perspectieven

In de Verkenning zullen de 3 planbureaus gezamenlijk 3 perspectieven hanteren: het kwaliteit-van-leefomgeving perspectief, het kwaliteit-van-leven perspectief en het welvaartseconomisch perspectief. In elk perspectief is het van belang om niet alleen naar het hier en nu te kijken, maar ook naar ‘elders’ en ‘later’.

Het meten van brede welvaart vergt een set van indicatoren

De planbureaus zijn van mening dat brede welvaart het best te meten is met een brede set van indicatoren die zo goed mogelijk recht doet aan de diverse relevant geachte aspecten van welvaart. Hierbij zullen CBS en de planbureaus zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande internationale indicatorensets, om de vergelijkbaarheid te bevorderen.

Het bepalen van een samenvattende index voor brede welvaart achten de planbureaus geen zinvolle exercitie, gezien de uiteenlopende weging van de diverse welvaartsaspecten die daartoe nodig is en vanwege het daarmee uit het zicht verdwijnen van onderliggende afruilrelaties.

Auteurs

Frank Dietz en Olav-Jan van Gerwen (PBL), Jeroen Boelhouwer en Andries van den Broek (SCP), en Gerbert Romijn (CPB).

Kenmerken

Publicatietitel
Naar een Verkenning Brede welvaart
Publicatiedatum
17 mei 2017
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2919