Preventieve bodembescherming bij bedrijfsmatige activiteiten ; een literatuuroverzicht

Publicatie

In dit rapport wordt ingegaan op preventieve bodembescherming bij bedrijfsmatige activiteiten. Aangegeven is wat de beleidsuitgangspunten zijn, hoe het bodembeschermingsbeleid zich ontwikkelt en langs welke lijnen de uitvoering van dit beleid verder vorm gegeven wordt.

Voor een belangrijk deel moet bodembescherming bij bedrijfsmatige activiteiten worden gereguleerd door het opnemen van voorschriften in de vergunning (Wet milieubeheer). De informatie daartoe is echter versnipperd over diverse documenten en veelal niet samenhangend. In de komende jaren zal in het kader van de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming (NRB) aangegeven worden wat de stand der techniek is van de verschillende bodembeschermende voorzieningen en hoe de samenhang daarbij is, mede in relatie tot bodembeschermende maatregelen. Vooruitlopend op de NRB wordt in dit rapport vermeld welke informatie op het gebied van preventieve bodembescherming beschikbaar is. Tenslotte wordt aangegeven hoe wordt voorzien in de kennis- en informatiebehoefte op het gebied van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen, in het bijzonder wordt daarbij ingegaan op de betekenis van het Expertise Netwerk Bodembescherming, een "help-desk" op het gebied van preventieve bodembescherming.

Auteurs

Franken ROG

Kenmerken

Publicatietitel
Preventieve bodembescherming bij bedrijfsmatige activiteiten ; een literatuuroverzicht
Publicatiedatum
30 juni 1995
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
90075