Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025

28-10-2008 | Publicatie

Inzicht in regionale bevolkings- en huishoudensontwikkelingen is van belang voor organisaties die zich bezighouden met de planning van woningen, scholen en andere voorzieningen. In Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025 worden de belangrijkste uitkomsten van de regionale prognoses tot 2025 aan de hand van diverse actuele thema's toegelicht, en geïllustreerd met een groot aantal kaarten en grafieken.

Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognoses 2007-2025

Waar in Nederland zal in de periode 2007-2025 het inwonertal toe- of juist afnemen? Laten de vergrijzing of het aantal alleenstaanden in de toekomst dezelfde regionale patronen zien als in 2007? Gaat de potentiële beroepsbevolking (20-64 jaar) overal krimpen, of ontsnappen sommige gebieden hieraan? Blijven niet-westerse allochtonen ook in de toekomst een sterke voorkeur voor de grote gemeenten houden? Gaat bevolkingskrimp altijd samen met huishoudenskrimp, of zijn dat verschillende zaken? Hoe zullen bevolking en huishoudens zich ontwikkelen als de woningbouw meer of juist minder in de grotere gemeenten wordt geconcentreerd? Hoe sterk lijken de 25 grootste gemeenten nu en in de toekomst op elkaar?

Inzicht in dit soort regionale bevolkings- en huishoudensontwikkelingen is van belang voor organisaties die zich bezighouden met de planning van woningen, scholen en andere voorzieningen. In Regionale bevolkings-, allochtonen- en huishoudensprognose 2007-2025 worden de belangrijkste uitkomsten van de regionale prognoses tot 2025 aan de hand van diverse actuele thema's toegelicht, en geïllustreerd met een groot aantal kaarten en grafieken. In juli 2008 publiceerden CBS en PBL de prognoses al op hun websites (www.statline.nl en www.regionalebevolkingsprognose.nl). De nu verschenen publicatie is een handzaam boekje waarin de belangrijkste uitkomsten worden toegelicht.

Noot

In de gedrukte uitgave is een fout geslopen in de kaart op p.35 'Procentuele toename van het aantal huishoudens per gemeente tussen 2007 en 2025', waardoor het beeld ontstaat dat het aantal huishoudens in m.n. het noordoosten van het land zou toenemen in plaats van krimpen. Op de website is inmiddels een nieuwe PDF beschikbaar waarin de correcte kaart te vinden is.