Samen werken aan schoon water levert voordelen voor landbouw, drinkwaterwinning en natuur

08-07-2015 | Publicatie

Drinkwaterbedrijf Brabant Water en agrariërs hebben laten zien dat het gebruik van gewasbeschermings-middelen omlaag kan, zónder oogstverlies. Eén van de maatregelen daarvoor is het verbeteren van de bodemkwaliteit oftewel het versterken van het natuurlijk kapitaal. Hierdoor ontstaat maatschappelijk en economisch voordeel voor agrariërs en publieke partners.

Voor het verankeren van de maatregelen zijn nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen nodig, met een focus op meervoudige waardecreatie. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en Brabantse gebiedspartijen. In het project Schoon Water werken Brabant Water, agrariërs, overheden en maatschappelijke organisaties al zo’n vijftien jaar samen aan het beperken van de belasting van grondwater met gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik van middelen is aanzienlijk teruggedrongen, zonder dat sprake is van oogstverlies.

Kansrijke ideeën voor schoon water

Het PBL en de gebiedspartijen ontwikkelden samen een aantal kansrijke ideeën om maatregelen structureel te verankeren in de agrarische bedrijfsvoering, zoals de ontwikkeling van een duurzaam economisch netwerk door de deelnemers van Schoon Water en het positioneren van duurzame teelten rond natuurgebieden. Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal Nederland. Lees een uitgebreider nieuwsbericht over dit onderzoek op de website van het programma.