Schaalvergroting in de corporatiesector

19-07-2013 | Publicatie

Er wordt veel gefuseerd in corporatieland. In 2010 bestond ruim 40 procent van de corporatiesector uit corporaties die tussen 1997 en 2010 betrokken zijn geweest bij een fusie. Fusies zijn er vaak op gericht om kosten te besparen. Achteraf bezien blijken corporaties dat doel echter niet te bereiken.

Gefuseerde corporaties hebben gemiddeld genomen zelfs hogere bedrijfslasten dan niet gefuseerde corporaties. Dit komt echter niet door de fusie, maar veeleer door andere kenmerken die de partners daarvoor ook al bezaten, zoals de bedrijfscultuur of de manier waarop de organisatie is ingericht.

Fusies hebben geen voor- of nadelen voor bedrijfslasten

Er worden kortom op het punt van bedrijfslasten geen schaalvoordelen – maar ook geen schaalnadelen – behaald door middel van fusies. Om die reden zouden zowel corporatiebestuurders als raden van toezicht met de nodige scepsis moeten kijken naar fusievoorstellen waarbij kostenbesparing als argument wordt aangevoerd. Tegelijkertijd moet ook de negatieve berichtgeving in de media en de politiek worden gerelativeerd; berichten over kosten-inefficiëntie die het gevolg zou zijn van fusies en schaalvergroting, zijn niet gegrond. Voorstellen om fusies op centraal niveau aan banden te leggen lijken onverstandig. In individuele gevallen kan een fusie wel degelijk voordelen opleveren.