Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad

Het PBL heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw binnen de stad, afgezet tegen de regionale woningbehoeften tussen nu en 2050. Uit de studie blijkt dat er nog volop ruimte is voor woningen in de bestaande stad, in nu leegstaande panden en op on(der)benutte terreinen. Uitgaande van een laag groeiscenario kan bijna 75% van de behoefte aan extra woningen binnenstedelijk worden opgevangen. Bij een hoog groeiscenario is dat 35% van de totale woningbehoefte. De regionale verschillen blijken groot.

Regionale verschillen

De mogelijkheden voor woningbouw in nu leegstaande panden en op on(der)benutte terreinen in de stad zijn regionaal verschillend. In sommige regio’s bieden deze zowel in het hoge als het lage groeiscenario onvoldoende ruimte om de volledige vraag in bestaand stedelijk gebied op te vangen (zie figuur). Dat geldt bijvoorbeeld voor de regio’s Amsterdam, Den Haag, Zaanstreek en Arnhem/Nijmegen.

Voor andere regio’s spelen deze problemen niet; hier is er zowel in het hoge en het lage groeiscenario voldoende ruimte om de volledige vraag in bestaand bebouwd gebied op te vangen. Dit is het geval in een aantal perifere en krimpregio’s zoals Zeeland, Noordoost-Groningen en Limburg.

In relatief veel regio’s ontstaat een gemengd beeld. Daar is in het lage groeiscenario wel voldoende ruimte om de vraag tot 2050 binnenstedelijk op te vangen, maar in het hoge groeiscenario niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in regio’s zoals Midden- en Oost-Brabant, de Veluwe, Utrecht en Rijnmond.

Onderbenutte terreinen

Uit de studie blijkt dat de meeste potentie zit in de transformatie van on(der)benutte terreinen, minder in de transformatie van panden. De PBL-studie heeft dit voor het eerst landsdekkend berekend. Vooral ‘onderbenutte’ bedrijventerreinen die ook geschikt zijn voor woningbouw, dragen bij aan de transformatiepotentie van de bestaande stad.

Met deze beleidsstudie wil het PBL een bijdrage leveren aan de discussie over toekomstige woningbouwlocaties. In hoeverre er daadwerkelijk zal en kan worden gebouwd binnen de bestaande stad, hangt mede af van beleidskeuzes.
 

De genoemde percentages bij de intro van dit publicatiebericht wijken licht af van de percentages uit de oorspronkelijk publicatie. In de berekeningen achter deze oorspronkelijke publicatie bleek een beperkt aantal technische onvolkomenheden te zitten.

Auteurs

Lianne van Duinen, Bart Rijken, Edwin Buitelaar

Kenmerken

Publicatietitel
Transformatiepotentie: woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad
Publicatiedatum
4 Juli 2016
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
2420