Verdichting als aanjager van vernieuwing

10-01-2017 | Publicatie

Nu de woningmarkt aantrekt staat de bouw van woningen weer volop in de belangstelling, met debatten over binnenstedelijke transformatie versus buitenstedelijke uitleg. De vier grote steden hebben inmiddels hun positie bepaald en richten hun pijlen op verdichting. Ook een aantal voormalige groeikernen, waaronder Zoetermeer, gaat deze koers varen. 

Het aantrekken van de investeringen in de woningbouw vormt voor de nieuwe steden een kans om de woningvoorraad te diversifiëren. Het risico is dat de opgave uiteenvalt in een reeks van incidenten, doordat vrijkomende gebouwen en kavels op een pragmatische wijze worden ingevuld. Om de investeringen te laten bijdragen aan een meerwaarde die voor de opbouw van de gehele stad betekenis heeft, is een brede ruimtelijke visie nodig die aansluit bij bestaande karakteristieken.Drie schaalniveaus spelen mee. Ten eerste de verbinding met de grote stedelijke structuren. Dit geldt zowel voor het groene casco als de verkeers- en ov-systemen, die de opzet van de suburbane stad definiëren. Verdichting kan ingezet worden om de stedenbouwkundige situatie en de bereikbaarheid van zowel de ov-knooppunten als de groene buitengebieden te verbeteren. Het tweede schaalniveau is het niveau van de wijk. Met name in de overgangen tussen publiek en privaat liggen daar aanknopingspunten. Verdichting biedt een kans om bestaande suboptimale oplossingen te optimaliseren, wellicht door typologische oplossingen uit het verleden in een nieuw jasje te steken. Op het niveau van het gebouw kan het erfgoedbeleid een rol spelen, door aansluiting te zoeken bij gewaardeerde ruimtelijke karakteristieken.