Verkenning omgevingsopgaven voor de Nationale Omgevingsvisie

Publicatie

Het PBL ziet 6 belangrijke thema’s voor de komende Nationale Omgevingsvisie. Het Rijk wil met deze visie aparte plannen voor onder andere ruimte, milieu, bereikbaarheid en natuur vervangen. Dat biedt de kans om opgaven voor de fysieke leefomgeving voortaan in samenhang aan te pakken.

Het PBL signaleert in de policy brief ‘Omgevingsopgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ dat het Rijk deze visie wél moet combineren met een hervormingsagenda van regelgeving en subsidies. Instrumenten en maatregelen van buiten het omgevingsbeleid hebben namelijk een groot en soms ook onbedoeld en onverwacht effect op de fysieke leefomgeving. Om de doelen van het omgevingsbeleid te kunnen halen, is hervorming van deze instrumenten cruciaal.

Samenhangende thema’s voor omgevingsbeleid

  • Circulaire economie: efficiënter omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.
  • Concurrerende en leefbare stedelijke regio’s: betere samenwerking en taakverdeling tussen stedelijke regio’s, en versterking van de quality of living.
  • Energietransitie: de Nederlandse bijdrage aan de beperking van de mondiale temperatuurstijging,
  • Veiligheid en adaptatie: veiligheid tegen overstromingen, een goede rampenbeheersing, bouweisen in kwetsbare gebieden, en een hoogwaterveilige vitale infrastructuur.
  • Verstedelijking en mobiliteit: betere bereikbaarheid door wonen en werken dichter bij elkaar in de buurt te ontwikkelen. De grote onzekerheden op het gebied van de bevolkings- en mobiliteitsontwikkeling maken het wijs om investeringen in infrastructuur niet nu al voor vele jaren vast te leggen.
  • Landbouw, natuur en water: duidelijker keuzes in de ontwikkeling van landbouw in relatie tot de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewater en natuur.

Auteurs

Rienk Kuiper

Kenmerken

Publicatietitel
Verkenning omgevingsopgaven voor de Nationale Omgevingsvisie
Publicatiedatum
15 januari 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2268