Vleesconsumptie en klimaatbeleid

Publicatie

Een mondiale afname van vleesconsumptie kan een behoorlijke bijdrage leveren aan vermindering van broeikasgasemissies. Daardoor kunnen de kosten van klimaatbeleid fors lager uitvallen. Dit blijkt uit een studie van het PBL, waarin de klimaatgevolgen van verschillende scenario’s met verminderde vleesconsumptie, waaronder een mondiaal vleesarm dieet dat in vergelijking met de huidige Nederlandse vleesconsumptie een reductie van twee derde zou betekenen.

Minder vlees helpt klimaatbeleid

Wereldwijd is de veeteeltsector verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de broeikasgasemissies. Daarnaast staat ongeveer 80% van de mondiale landbouwgrond ten dienste van veeteelt. In deze studie is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van verminderde vleesconsumptie voor de broeikasgasuitstoot en kosten van klimaatbeleid bij het bereiken van ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Gebruikmakend van het IMAGE-model kan worden geconcludeerd dat een mondiale afname van vleesconsumptie, of zelfs een volledige overgang naar een vegetarisch dieet een behoorlijke bijdrage kan leveren aan vermindering van broeikasgasemissies. Dit komt vooral door het sterke effect op landgebruik en de koolstofcyclus, voornamelijk via een sterke daling van het mondiale graslandareaal, en door de vermeden emissies van methaan en lachgas. De veranderingen in landgebruik hebben eveneens een positief effect voor de mondiale biodiversiteit.

Bij een ambitieuze klimaatdoelstelling zouden de kosten van klimaatbeleid bij een kleinere vleesconsumptie over de periode 2000-2050 minstens 50% lager uitvallen dan bij voortzetting van het huidige consumptiepatroon. Hierbij moet echter worden aangetekend dat in deze studie is verondersteld dat de transitie naar lagere vleesconsumpties geen kosten met zich meebrengt.

Dieetverandering heeft dus niet alleen een aanzienlijke invloed op broeikasgasemissies en mondiaal landgebruik, maar kan ook een belangrijke bijdrage aan toekomstig klimaatbeleid leveren.

Auteurs

E. Stehfest, A.F. Bouwman, D.P. Van Vuuren, M.G.J. Den Elzen, B. Eickhout, M. Jeuken, M. van Oorschot, P. Kabat

Kenmerken

Publicatietitel
Vleesconsumptie en klimaatbeleid
Publicatiedatum
8 september 2008
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
45