Waarom de energietransitie van de woningsector niet opschiet

04-06-2011 | Publicatie

De woningsector kent een grote milieudruk. Dit geldt in het bijzonder voor energieverbruik en daarmee de uitstoot van broeikasgasemissies. Juist omdat de milieudruk van deze sector zo groot is, bestaat er veel ruimte voor verduurzaming. Niettemin zijn er veel obstakels die vooruitgang op dit gebied hinderen.

Dit artikel richt zich specifiek op de identificatievan deze barrières en de wijze waarop zij energetische verduurzaming in de woningsector bemoeilijken. De barrières worden geanalyseerd vanuit een co-evolutionair analytisch raamwerk, en nemen daarmee zowel de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw van woningen in ogenschouw.