Publicaties

5365 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Depositie van verzurende componenten in Nederland in de periode 1980-1995

In dit rapport worden jaargemiddelde depositie-waarden voor de verzurende componenten in de periode 1980 tot en met 1995 gepresenteerd. In 1995 is de depositie van potentieel zuur sinds 1980 met ca…
Publicatie

Lange-afstandstransport van Persistente Organische Verontreinigingen, I: Beschrijving van oppervlakte-atmosfeer uitwisselings modules en implementatie in EUROS

Beschrijving van een model voor de uitwisseling van gasvormige Persistent Organic Pollutants (POP) tussen het aardoppervlak en de atmosfeer, en de toepassing in het Euleriaanse verspreidingsmodel…
Publicatie

Evaluatie van de smogsituatie in de winterperioden '92/'93, '93/'94 en '94/'95

In Nederland bestaat sinds 20 juni 1991 een nieuwe smogregeling, het zogenaamde Modeldraaiboek Smog 1991. In dit modeldraaiboek zijn procedures, maatregelen, handelingen, signaleringsschema's en…
Publicatie

Naar een integrale milieumonitoringstrategie

Dit rapport vormt een aanzet tot een integrale milieumonitoringsstrategie voor het RIVM. Milieumonitoring is het diagnostisch apparaat waarmee op regelmatige basis informatie wordt verzameld die nodig…
Publicatie

Evaluatie van het Nationale Grondwater Model LGM voor de berekening van stroombanen, verblijftijden en concentraties op pompstations

Versie 2 van het quasi-driedimensionale RIVM grondwatermodel LGM, voor de berekening van stroombanen, verblijftijden en concentratie-doorbraakkrommen op pompstations is beschreven.
Publicatie

Stedelijk luchtkwaliteitmodel UAQAM

Het Urban Air Quality Assessment Model (UAQAM) berekent de concentratie van luchtverontreiniging in stedelijk gebied veroorzaakt door emissies uit de stad zelf. In een werkversie van dit model werden…
Publicatie

Rapportage besluiten luchtkwaliteit 1995

Deze rapportage is gebaseerd op rapportages van provincies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings-)grenswaarden voor zwaveldioxide, fijn stof (zwarte rook), stikstofdioxide…
Publicatie

Thema- en doelgroepindicatoren van het milieubeleid; Achtergronddocument bij de indicatoren in het Milieuprogramma 1997 - 2000

De functie van de milieu-indicatoren in het Milieuprogramma van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, is het geven van inzicht in de ontwikkeling van de milieudruk in…
Publicatie

Evaluation of the Netherlands Groundwater Model, LGM, for calculating pathlines, travel times and concentration at abstraction wells

The merits of the quasi-three-dimensional RIVM groundwater model, LGM (version 2) were evaluated for the calculation of pathlines, travel times and solute breakthrough curves at abstraction wells. The…
Publicatie

Long-range Atmospheric Transport of Persistent Organic Pollutants, I: Description of surface-atmosphere exchange modules and implementation in EUROS

Concerns a description of a model for the exchange of gaseous Persistent Organic Pollutants (POP) at land and sea surfaces and its application in the Eulerian air pollution transport model EUROS.
Publicatie