Efficiënt omgaan met natuurlijke hulpbronnen levert vaak positieve neveneffecten op

Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen helpt in veel gevallen om problemen met andere hulpbronnen te verzachten. Zuinig omgaan met energie, bijvoorbeeld, kan waterbesparing tot gevolg hebben. Efficiënter gebruik van landbouwgrond door duurzame opbrengstverhoging kan ten goede komen aan biodiversiteit, klimaat en voedselzekerheid. Dit laatste leidt in veel ontwikkelingslanden echter wel tot meer gebruik van de natuurlijke hulpbron fosfaat.

Een tweede belangrijke uitzondering is grootschalige productie van biobrandstoffen als gedeeltelijke vervanging van fossiele brandstoffen, zoals olie en kolen. Toepassing van biobrandstoffen kan de emissies van broeikasgassen verminderen. Tegelijkertijd zou dit echter ook een flink deel van de winst opsouperen die valt te bereiken bij het efficiënter omgaan met andere natuurlijke hulpbronnen, zoals fosfaat en landbouwgrond.

Dit zijn enkele van de bevindingen van de studie 'EU Resource Efficiency in a Global Context', uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in opdracht van de Europese Commissie. De studie diende deze zomer als kennisbasis voor het Europese hulpbronnenbeleid (Roadmap towards a Resource Efficient Europe). De onderzoekers berekenden de effecten, wereldwijd en per regio tot het jaar 2050, van een efficiënter gebruik van energie, land, fosfor, zoet water en visbestanden. Het rapport is gepresenteerd aan medewerkers van verschillende onderdelen van de Europese Commissie.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Luchtverontreiniging

De luchtkwaliteit in Nederland wordt bepaald door Nederlandse emissies én door stoffen die in het buitenland zijn uitgestoten.

Meer over luchtverontreiniging