Groei mondiale CO2-emissies in 2012 vertraagd

Nieuws

In 2012 bereikte de mondiale uitstoot van CO2 een record van 34,5 miljard ton. In dat jaar vertraagde de groei in uitstoot van CO2 echter tot 1,1% (of 1,4%, als geen rekening wordt gehouden met de extra dag van het schrikkeljaar), minder dan de helft van de gemiddelde jaarlijkse groei van 2,9% in het afgelopen decennium. Dit is opmerkelijk gezien de groei van de mondiale economie van 3,5% in hetzelfde jaar. Deze ontwikkeling wijst op een verschuiving naar activiteiten die minder fossiele brandstoffen gebruiken, de groeiende rol van hernieuwbare energie en meer energiebesparing.

Het gebruik van fossiele brandstoffen groeide in 2012 met respectievelijk 2,2% (gas), 0,9% (olieproducten), en 0,6% (kolen). Het aandeel van de ‘nieuwe’ hernieuwbare energiebronnen zon, wind en biobrandstoffen nam in versneld tempo toe: het duurde 15 jaar (vanaf 1992) voordat het aandeel verdubbelde van 0,5% tot 1,1%, maar slechts zes jaar voor de volgende verdubbeling tot 2,4% in 2012.

Dit zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van het jaarlijkse rapport ‘Trends in global CO2 emissions’, dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie vandaag hebben uitgebracht. Het rapport is gebaseerd op recente resultaten van de Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) en de meest recente statistieken over energiegebruik en andere activiteiten.

China, VS en EU blijven grootste uitstoters

Drie landen/regio’s blijven verantwoordelijk voor 55% van de totale mondiale CO2-uitstoot. Van deze drie vergrootte China (29% aandeel) zijn emissies met 3%; dit is laag vergeleken met China’s  gemiddelde groei in de afgelopen tien jaar van rond de 10%.  Hoewel China’s CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking vergelijkbaar is met die van de EU en ongeveer de helft is van die van de VS, is China’s uitstoot per US dollar in het Bruto Nationaal Product bijna twee keer zo hoog als die van de EU en de VS en vergelijkbaar met die van de Russische Federatie. In de Verenigde Staten (16% aandeel) daalden CO2-emissies met 4%, vooral vanwege een verdere verschuiving in de electriciteitsector van kolen naar gas. In de EU (11% aandeel) daalden de emissies met 1,6%, vooral vanwege een daling in energiegebruik van olie en gas en een daling in goederenvervoer over de weg.

Blijvende vertraging?

De kleine groei in emissies in 2012 van 1,1% (inclusief een correctie van 0,3% voor het schrikkeljaar) zou het eerste signaal kunnen zijn van een meer blijvende vertraging van de groei van mondiale emissies, en uiteindelijk zelfs van een daling van de uitstoot, mits (a) China zijn eigen doel bereikt van een maximumniveau van energiegebruik in 2015 en een verschuiving naar gas, met een aandeel van gas in 2020 van 10%; (b) de VS zijn energiemix blijft verschuiven naar meer gas en hernieuwbare energie; en (c) de EU lidstaten overeenstemming bereiken om de effectiviteit van het Europese Emissiehandelsysteem ETS te herstellen om de uitstoot verder te kunnen reduceren.