Milieubeleid doet industriële emissies verder dalen - uitgezonderd CO2

Nieuws

Door een groeiende productie zullen bij het nu vastgestelde milieubeleid het energiegebruik (inclusief elektriciteit) door de industrie en de daaraan gekoppelde CO2 emissies blijven toenemen. Deze stijging wordt deels gecompenseerd doordat emissies van fluorhoudende broeikasgassen sterk dalen onder invloed van enkele specifieke bedrijfsmaatregelen. De industriële emissies van stikstof- en zwaveloxiden (SO2 en NOx), fijn stof en vluchtige organische stoffen (VOS) nemen verder af. Deze stoffen dragen bij aan verzuring en grootschalige luchtverontreiniging.

De doelstellingen voor 2010 voor NOx, SO2, VOS uit het 3e NationaleMMilieubeleidsplan (NMP3) blijven echter buiten bereik. Deze en andere bevindingen zijn opgenomen in het RIVM-rapport 'Industrie in de MV5, milieudruk door de industrie in de periode 1980-2020, achtergronddocument bij de 5e Nationale Milieuverkenning'. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingen in de milieudruk door de industrie in Nederland tot 2020 doorgerekend. Het rapport geeft een integraal overzicht van de belangrijkste determinanten in de ontwikkeling van de milieudruk door de industrie over de periode 1980-2020.