Nationale Analyse Waterkwaliteit op website Kennisimpuls Waterkwaliteit

De Nationale Analyse Waterkwaliteit (NAW) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. Een samenvatting van de analyse is sinds kort beschikbaar op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Nationale Analyse geeft belangrijke input voor verbeteren waterkwaliteit

Op de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit worden voor 9 onderwerpen uit de Nationale Analyse Waterkwaliteit kort het beleid, de doelen en de huidige toestand behandeld, gevolgd door mogelijke maatregelen en handelingsopties. De onderwerpen zijn gekoppeld aan de overeenkomstige thema’s en projecten van de Kennisimpuls. De analyse vormt immers een belangrijke input voor het versneld verbeteren van de waterkwaliteit en het halen van de KRW-doelen in 2027 en geeft aan waar extra inspanningen nodig zijn. De website van de Kennisimpuls besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen van de Nationale Analyse Waterkwaliteit:

  1. organisatie (governance) van het waterkwaliteitsbeleid
  2. opkomende stoffen in oppervlaktewater
  3. medicijnresten in oppervlaktewater
  4. microplastics in oppervlaktewater
  5. verontreinigende stoffen in oppervlaktewater
  6. biologie en nutriënten in oppervlakte water
  7. gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
  8. kwaliteit drinkwaterbronnen
  9. grondwater
Natuurgebied de Westbroekse Zodden

Kennisimpuls waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Water

Onderzoek naar de kwaliteit van water, op basis van ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten.

Meer over water