PBL maakt kwaliteit van leven in de regio inzichtelijk met website

Nieuws

Hoe is momenteel de kwaliteit van leven in de verschillende Nederlandse regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? En in welk opzicht kan de kwaliteit van leven voor de mensen in die regio’s worden verbeterd? Om deze vragen te beantwoorden heeft het PBL in samenwerking met Telos het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ ontwikkeld. Een interactieve website die laat zien hoe regio’s ervoor staan op verschillende aspecten: economie, onderwijs, gezondheid, wonen, veiligheid, milieu, toegang tot voorzieningen, samenleving en tevredenheid.

Deze website is op 31 december 2020 beëindigd. Vanaf 30 november 2020 kunt u terecht bij de regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS.

Het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ is een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau waarbij de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ in beeld wordt gebracht. De komende jaren werkt het CBS in samenwerking met het PBL aan een uitbreiding van de regionale monitoring van brede welvaart.
Het dashboard draagt bij aan een onderzoeksprogramma dat het PBL in de periode 2019 tot 2022 uitvoert op verzoek van het ministerie van LNV, aansluitend bij het beleid gericht op de Regio Deals; beleid waarin Rijk en regio gezamenlijk werken aan nieuwe, concrete oplossingen rond regionale opgaven voor  brede welvaart.

Waarom een dashboard over kwaliteit van leven in de regio?

Zowel  Rijksoverheid als lokale overheden en regionale samenwerkingsverbanden hebben behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare data over regionale verschillen en ontwikkelingen op regionaal schaalniveau. Daarnaast is er vanuit uiteenlopende beleidsprogramma’s veel belangstelling voor een breed perspectief op de kwaliteit van leven in de regio; een perspectief dat naast economische omstandigheden ook naar ontwikkelingen op het terrein van onderwijs, gezondheid, wonen, veiligheid, milieu, toegang tot voorzieningen, samenleving en tevredenheid kijkt.

Hoe werkt het? Wat is er te zien?

‘Hoe is het leven in jouw regio?’ is een interactieve website die regionale verschillen en regionale ontwikkelingen op een visueel aantrekkelijke en goed leesbare manier inzichtelijk maakt. Per regio is in een ‘regioprofiel’ te zien waar die regio sterk in is, en wat zijn minder sterke punten zijn in vergelijking met het gemiddelde in Nederland.

In het regioprofiel staan 11 thema’s die van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Voor elk thema zijn indicatoren geselecteerd, 48 in totaal. Naast het regioprofiel laat de website zien hoe elke regio per indicator ‘scoort’ ten opzichte van andere regio’s. Daarnaast laat het dashboard per thema en indicator de ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar zien.

Voor wie?

Het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ is vooral bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers die met regionale beleidsprogramma’s en regionale vraagstukken bezig zijn.

Wat kan het beleid ermee?

Door de verschillende dimensies van de kwaliteit van leven op regionaal niveau in ogenschouw te nemen kan effectiever beleid worden gemaakt. Op basis van de informatie in het dashboard kan lokaal en regionaal beleid bijvoorbeeld zien welke onderwerpen meer en minder aandacht verdienen als men achterstanden wil wegwerken. Ook kan de website helpen om te bekijken waar bepaalde sectorale opgaven samenvallen.