PBL start onderzoek naar klimaatimpacts en -risico’s in Nederland

Het PBL start in samenwerking met andere kennisinstituten een onderzoek naar de impacts en risico’s van klimaatverandering in Nederland. Dit onderzoek wordt, op verzoek van zes ministeries, uitgevoerd ter ondersteuning van het nationale klimaatadaptatiebeleid, inclusief het Deltaprogramma voor de jaren 2021-2026.

Foto van een verdroogd landschap

Huidige en toekomstige impacts van klimaat

Het onderzoek naar de ontwikkeling van de klimaatimpacts en -risico’s richt zich in hoofdlijnen op het vaststellen van de huidige klimaatimpacts en -risico’s. Daarnaast liggen de mogelijke ontwikkeling van de toekomstige klimaatimpacts en -risico’s richting 2050 en 2100 onder de loep.  Ook kijkt de studie naar de mogelijke effecten van verschillende adaptatiestrategieën en mogelijke uitwerkingen van beoogde maatschappelijke transities. Daarbij worden zowel de economische risico’s, gezondheidsrisico’s, als de risico’s voor natuur, milieu en cultuurhistorische waarden meegenomen. Bij de verkenning van de toekomstige impacts en risico’s zal gebruik worden gemaakt van de nieuwste KNMI-klimaatscenario’s en de nieuwste sociaaleconomische scenario’s uit de Welvaart en Leefomgevingsstudie, die beide in 2023 verschijnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met andere kennisinstituten, waaronder CBS, KNMI, RIVM, Deltares, TNO en WUR.

Navigeren naar een klimaatbestendig Nederland

Voorafgaande aan het onderzoek naar de klimaatimpacts en -risico’s heeft het PBL een zogeheten scopingstudie uitgevoerd naar verschillende mogelijkheden om het onderzoek vorm te geven. Deze scopingstudie getiteld Navigeren naar een klimaatbestendig Nederland verschijnt vandaag. Op verzoek van de departementen zullen de kennisinstituten hun onderzoek in eerste aanleg richten op urgente adaptatieopgaven en op de effecten van mogelijke adaptatiestrategieën tot 2026. De resultaten zullen onder andere via een dashboard beschikbaar komen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie