Navigeren naar een klimaatbestendig Nederland
Drie varianten om de uitvoering van het klimaatadaptatiebeleid op kortere en langere termijn te sturen en te monitoren

04-06-2021 | Rapport

Het PBL publiceert een scopingstudie met een onderzoeksprogramma om de uitvoering van het beleid voor de aanpassing aan klimaatverandering op kortere en langere termijn te monitoren. Het PBL schetst drie varianten om de vinger aan de pols te houden van het klimaatadaptiebeleid en heeft deze voorgelegd aan beleidsmakers van acht departementen en het Deltaprogramma. De varianten maken het mogelijk om in de gaten te houden hoe de klimaatimpacts en -risico’s zich ontwikkelen en hoe de uitvoering van het adaptatiebeleid verloopt: zijn het beleid en de maatregelen effectief? Komen de gestelde doelen binnen bereik? Waar en hoe moet er worden bijgestuurd?

Foto van een verdroogd landschap

Wereldwijd en ook in Nederland zet klimaatverandering door en nemen de gevolgen toe van temperatuurstijging, hitte, droogte, piekbuien, stormen, zeespiegelstijging en de verspreiding van ziekten en plagen. Klimaatadaptatiebeleid heeft als belangrijkste doel de impacts en risico’s van klimaatverandering voor de economie, bevolking en ecosystemen te beperken.

Kennisprogramma ter ondersteuning van het klimaatadaptatiebeleid

Een effectieve en samenhangende klimaatadaptatiestrategie vraagt om een goed georganiseerde stroom van informatie naar alle betrokken partijen. Dit rapport presenteert een drietal varianten voor een kennisprogramma ter ondersteuning van een effectief klimaatadaptatiebeleid in Nederland: Navigeren naar een klimaatbestendig Nederland. De eerste variant richt zich op de herijking van de klimaatimpacts en -risico’s in Nederland. De tweede variant op het monitoren en evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van de beleidsuitvoering en ten slotte levert de derde variant een langetermijnontwerp voor een effectief monitoring- en evaluatiesysteem voor de periode na 2026. Het PBL heeft het rapport in samenwerking met verschillende kennisinstellingen opgesteld, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het coördinerend ministerie voor het Nationale klimaatadaptatiebeleid (NAS).

Schema dat de drie varianten laat zien voor het beleidsondersteunend kennisprogramma van de NAS
De eerste en tweede variant leveren informatie voor de herijking van de NAS en voor de beoogde herziening van het Deltaprogramma in 2026. De derde variant levert ook de uitwerking van opties voor een monitoring- en evaluatiesysteem voor de periode na 2026.

Gekozen variant

De departementen hebben op basis van dit rapport gekozen voor de eerste variant die zich richt op de herijking van het klimaatadaptatiebeleid tot 2026. Met deze variant levert het kennisprogramma informatie over de aard en intensiteit van de klimaatimpacts en -risico’s voor een breed spectrum aan sectoren. Bij een periodieke herijking laat het ook de ontwikkeling daarvan zien in de tijd; of de klimaatimpacts en -risico’s afnemen, toenemen of gelijk blijven. Daarmee geven we met deze variant zicht op de opgaven voor het nationale klimaatadaptatiebeleid.