Richt EU-beleid meer op energie-innovatie

80% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050, dat is de ambitie van de EU (Europese Unie). Om zo’n drastische vermindering te bereiken, moet de vernieuwing van ons energiesysteem voortvarender worden opgepakt. Alleen een emissiereductiedoelstelling voor de komende jaren is niet genoeg. Die zal hand in hand moeten gaan met beleid en doelen voor energie-innovatie en energiebesparing. Beide zijn broodnodig maar komen zonder extra specifiek beleid onvoldoende op gang.

Op weg naar haar doel voor 2050 heeft de EU klimaat- en energiedoelen vastgesteld voor 2020. Voor de periode daarna zijn die er echter nog niet. Daarover wordt momenteel nagedacht. Op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken bekeken het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en Ecofys welke beleidsaanpak en (tussen)doelstellingen voor het jaar 2030 de transitie naar een CO2-arme economie in 2050 het beste stimuleren.

Het beprijzen van broeikasgasemissies met het huidige Europese emissiehandelssysteem ETS is een effectieve en efficiënte manier om op de korte termijn emissies te verminderen. Maar daarmee alleen komen innovaties en energiebesparing onvoldoende van de grond.

De afgelopen jaren heeft de generieke Europese doelstelling voor een aandeel van 20% hernieuwbare energie in 2020 een stimulans gegeven aan een aantal innovatietrajecten die op de lange termijn van belang zijn om een CO2-arme economie te realiseren. Maar niet alle hernieuwbare energie is innovatief of duurzaam, zoals sommige soorten biobrandstoffen of het meestoken van hout in kolencentrales. Ook zijn niet alle innovaties te rangschikken onder hernieuwbaar, zoals elektrische auto’s of het afvangen en opslaan van CO2. Op energiegebied zou innovatie beter kunnen worden gestimuleerd door het stellen van specifiekere doelen voor het inzetten van innovatieve CO2-arme technologieën.

Ook veel energiebesparingsmaatregelen zijn weliswaar rendabel maar worden toch niet genomen, omdat particulieren en bedrijven soms liever iets anders met hun geld doen of omdat degenen die vooraf de kosten moeten maken niet degenen zijn die daarna profiteren van een lagere energierekening. Ook hier is meer gericht beleid nodig, zoals normstelling voor de energieprestatie van gebouwen en emissienormen voor nieuwe auto’s.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie