Vanwege werk aan Klimaatakkoord geen Nationale Energieverkenning in 2018

Het PBL brengt in 2018 geen Nationale Energieverkenning (NEV) uit. De directie van het PBL heeft hiertoe besloten in verband met de lopende gesprekken over het Klimaatakkoord. Het PBL kan, zolang de onderhandelingen lopen en er geen nieuwe, concrete afspraken zijn gemaakt voor de periode 2020-2030, geen betrouwbare projecties geven voor de ijkjaren 2020 en 2023 van het lopende Energieakkoord. Ook kan het PBL de effecten van een Klimaatakkoord, of van een tussentijds akkoord op hoofdlijnen zoals voor de zomer wordt verwacht, niet in de editie van 2018 meenemen. Dit vanwege de gebruikelijke productietijd van de NEV.

Onderzoekscapaciteit nodig voor Klimaatakkoord

Een bijkomende overweging is dat het PBL veel onderzoekscapaciteit op het gebied van klimaat en energie nodig zal hebben voor de gewenste analyses ten behoeve van het Klimaatakkoord.

Gelijktijdig werken aan de NEV zou de benodigde diepgang en zorgvuldigheid van beide onderzoeken ondermijnen. Het zou, kortom, verwarrend werken en weinig nuttig zijn om in het najaar van 2018 een NEV te publiceren die geen rekening kan houden met de effecten van het Klimaatakkoord waaraan op dat moment volop wordt gewerkt.

Tussentijds nieuwe cijfers

De eerstvolgende Nationale Energieverkenning zal daarom pas in de loop van 2019 verschijnen.

Eerder zal het PBL wel in een aantal kleinere, afzonderlijke publicaties nieuwe cijfers presenteren die normaal gesproken in de NEV 2018 aan de orde zouden zijn gekomen en die de komende periode onmisbaar zijn:

  • Een doorrekening van de doelen van het Energieakkoord met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie, tegelijkertijd met de publicatie van de doorrekening van het Klimaatakkoord. Dit rapport zal ook een analyse bevatten van de broeikasgasemissies in 2020, ten behoeve van de Urgenda-zaak. Het rapport komt naar verwachting begin 2019 uit, volgend op de afronding van het Klimaatakkoord.
  • Een afzonderlijke analyse van de energierekening van huishoudens voor verschillende inkomensgroepen, te verschijnen eind 2018. Aan de Tweede Kamer is eerder toegezegd dat deze analyse onderdeel zou uitmaken van de NEV 2018.
  • Een overzicht van de relevante ontwikkelingen inzake het energie- en het klimaatbeleid in de ons omringende landen, eveneens eind 2018 te verschijnen.

Andere actualisaties, zoals de ramingen voor luchtverontreinigende stoffen, zullen worden verschoven naar de NEV 2019. Ook hiervoor geldt dat het niet mogelijk is om met nieuwe, betrouwbare cijfers te komen zolang de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord nog in gang zijn.

Nadere toelichting

Alvorens te besluit in 2018 geen NEV uit te brengen, heeft het PBL dit voornemen eerst besproken met:

  • de secretariaten van de Borgingscommissie Energieakkoord en van het Klimaatakkoord.
  • de Adviesgroep NEV 2018 (met daarin de vertegenwoordigers van de betrokken departementen).
  • diverse betrokken maatschappelijke organisaties zoals Greenpeace, VNO-NCW, NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water).

Het voornemen vond brede steun. Wel gaven diverse partijen aan behoefte te hebben aan tussentijdse informatie. De voorgenomen andere publicaties voorzien hierin.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Klimaat en energie

Analyseren van het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen van verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Meer over klimaat en energie