Gemeentebestand referentieverbruik warmte woningen

De databestanden ‘Referentieverbruik warmte woningen’ geven het referentieverbruik van de warmtebehoefte en het energieverbruik van individuele woningen per gemeente en zijn bedoeld ter indicatie van de totale lokale warmtevraag in een gebied. We noemen de databestanden ‘gemeentebestanden’. Met het referentieverbruik wordt de gemiddelde praktijkwaarde geschat van de warmtebehoefte en het energieverbruik van woningen met dezelfde kenmerken. Het gemeentebestand maakt gebruik van zo goed mogelijke informatie en kentallen om het warmteverbruik te schatten op basis van publiek toegankelijke informatie. Gebruikers van het gemeentebestand kunnen de informatie en kentallen wijzigen indien zij over betere informatie beschikken, groepen van woningen willen selecteren of om inzicht te krijgen in het effect van verduurzamingsmaatregelen. Het gebruik van en aanpassingen aan de gemeentebestanden zijn voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Totstandkoming

Aanleiding voor het project ‘Referentieverbruik warmte woningen’ is de behoefte van gemeenten en andere betrokkenen aan data over het energieverbruik van individuele woningen om inzicht te krijgen in de lokale warmtebehoefte van een groep van woningen. Aangezien het veelal om vertrouwelijke en/of privacy gevoelige informatie gaat zijn de jaarlijkse energieverbruiken die bekend zijn bij de netbeheerders niet openbaar. Om toch in de databehoefte te voorzien wordt het Referentieverbruik gegeven dat het verbruik voor iedere woning inschat op basis van gemiddelde praktijkwaarden van een groep woningen met dezelfde kenmerken.

Opzet en doel van het referentieverbruik

De warmtebehoefte wordt geschat door kentallen af te leiden van in de praktijk gerealiseerde energieverbruiken in 2020 waarmee het verbruik op adresniveau kan worden ingeschat. De individuele kenmerken waarmee het ingeschatte energieverbruik zoveel mogelijk rekening houdt zijn woningtype, bouwperiode, energielabel (indien gecertificeerd), oppervlakte en eigendom. Wel zijn in de praktijk grote afwijkingen mogelijk door afwijkende fysieke kenmerken van woningen en gedrag van bewoners.

Het referentieverbruik is bedoeld voor gemeenten en andere betrokkenen bij de warmtetransitie in de gebouwde omgeving zoals adviesbureaus, woningcorporaties, energie(net)- en bouwbedrijven, financiële en onderzoeksinstellingen die de warmtebehoefte van woningen willen weten met het oog op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het is niet bedoeld voor particuliere eigenaren en bewoners. Het gemeentebestand is bedoeld voor groepen van woningen en niet geschikt om beslissingen te nemen over individuele woningen.

Voor het ramen van de ontwikkeling van het verbruik van individuele woningen zijn andere methoden die rekening houden met andere en meer gedetailleerde fysieke eigenschappen van woningen en gedrag van huishoudens - zoals het maatwerkadvies (MWA NTA8800), de renovatieverkenner die in ontwikkeling is en methoden van adviseurs van marktpartijen  – beschikbaar voor ramingen van de warmtebehoefte en het effect van verduurzamingsmaatregelen.

Hoe gebruik je de gemeentebestanden?

Een handleiding voor het gebruik van de gemeentebestanden wordt als PDF aangeboden via deze webpagina, zie daarvoor de Bijsluiter & Gebruikershandleiding (van Beijnum et al. 2023). De methoden die in de gemeentebestanden worden gebruik worden uitvoerig beschreven in het achtergrondrapport (van Beijnum et al. 2023). Het achtergrondrapport wordt ook als PDF aangeboden via deze webpagina.

De gemeentebestanden zijn beschikbaar via de website van het PBL.

Het gemeentebestand kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de omvang van het energieverbruik en als start om de vermindering en het (alternatieve) energieverbruik door verduurzamingsmaatregelen zoals energiebesparing, warmtenetten en schoongas te verkennen. Dergelijke analyses van het potentieel van energiebesparing,  kansen van alternatieve energietechnologieën zoals (hybride) warmtepompen en warmtenetten en de druk op het elektriciteitsnetwerk kunnen bijdragen aan de besluitvorming rondom het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

De gebruiker van het gemeentebestand heeft mogelijk meer inzicht in lokale omstandigheden en betere (geactualiseerde) informatie over kentallen. Het gemeentebestand biedt de gebruiker daarom diverse mogelijkheden om de kentallen en uitgangspunten in het gemeentebestand aan te passen.

Richtlijnen voor de toepassingsgebieden en het gebruik van de gemeentebestanden staan in de bijsluiter en gebruikershandleiding (van Beijnum et al. 2023): gebruikers van de gemeentebestanden wordt aanbevolen om grondig kennis te nemen van de bijsluiter, waarin de mogelijkheden en beperkingen van de data worden beschreven.

Alternatief voor zware bestanden

Sommige gemeentebestanden hebben een groot bestandsformaat: houd rekening met een laadtijd die- afhankelijk van de grootte van de gemeente- op kan lopen tot (ruim) 10 minuten. Als alternatief wordt de achtergronddata per gemeente aangeboden en een lege ‘template’ van het gemeentebestand: de gebruiker kan zelf een selectie maken van woningen in het databestand en deze in het tabblad ‘Data gemeente’ kopiëren van de template.

Vragen of inhoudelijke feedback

Vragen met betrekking tot het gebruik van de gemeentebestanden worden (deels) beantwoord op de Q&A van de ‘community of practice’. Middels deze community kunnen ook vragen worden gesteld aan andere gebruikers van de gemeentebestanden of kan informatie worden uitgewisseld. De pagina van de community of practice voor het referentieverbruik vind je hier.

Disclaimer

Hoewel de informatie in het gemeentebestand afkomstig is van betrouwbare bronnen en de nodige zorgvuldigheid is betracht bij de totstandkoming daarvan kan PBL geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker voor fouten, onnauwkeurigheden en/of omissies, ongeacht de oorzaak daarvan, en voor schade als gevolg daarvan. Gebruik van de informatie in het rapport en beslissingen van de gebruiker gebaseerd daarop zijn voor rekening en risico van de gebruiker. In geen enkel geval zijn PBL, zijn bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders.

Meer informatie