DYNAMO

DYNAMO (Dynamic Automobile Market Model) is een personenautoparkmodel dat wordt gebruikt voor (scenario) prognoses ten aanzien van de omvang en samenstelling van het personenautopark en voor het analyseren van de effecten van beleidsmaatregelen op het autobezit in Nederland.

Aard van het model


Met DYNAMO kunnen effecten van maatschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en beleidsscenario’s op het personenautopark worden gekwantificeerd. Het model heeft als kern een dynamisch evenwichtsmodel voor aanbod en vraag naar personenauto’s en modelleert jaar-op-jaar de omvang en samenstelling van het autopark in Nederland op het niveau van huishoudens. De ontwikkelingen kunnen zowel op korte als op langere termijn (tot 2050) worden geraamd.


DYNAMO bepaalt de ontwikkelingen in het personenautopark voor een groot aantal autotypen, met onderscheid naar autoleeftijd, gewichtsklasse, brandstofsoort en CO2-klasse. Daarnaast kunnen uitspraken worden gedaan over ontwikkelingen in de privé- en de leasemarkt. Deze ontwikkelingen kunnen ook worden uitgesplitst naar doelgroepen (verschillende huishoudtypen), gedefinieerd op basis van huishoudinkomen, aantal werkenden, leeftijdsklasse en huishoudensgrootte.

DYNAMO is in eigendom en in beheer van het PBL en Rijkswaterstaat. Het model is ontwikkeld door MuConsult. Geregeld krijgt het model updates door het actualiseren van de al gerealiseerde jaren. Zie ook de aanvullende informatie hieronder.

Voorbeelden van studies


Het model is gebruikt voor lange termijn omgevingsscenario’s (WLO), voor ex-ante analyses om de effecten te bepalen van varianten van een kilometerheffing op de omvang en samenstelling van het personenautopark, voor het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s, en voor ex-post analyses om inzicht te krijgen in de effecten van bepaalde beleidsinterventies.

Aanvullende informatie

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur ontwikkelen het PBL en Rijkswaterstaat een nieuw personenautoparkmodel. Dit model combineert de functionaliteiten van de huidige personenautoparkmodellen zoveel als mogelijk, maar is ook geschikt voor nieuwe trends als private lease. Het model raamt de verwachte ontwikkeling in samenstelling en gebruik van het personenautopark en is ook geschikt voor effectramingen van beleidsmaatregelen. In 2022 komt de eerste versie van dit model beschikbaar en zal het getest worden, zodat het daarna toegepast kan gaan worden, onder andere in de nieuwe WLO.

Kenmerken

Modeltitel
DYNAMO