Potamis

Met Potamis worden de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door de binnenvaart op de Nederlandse binnenwateren geraamd. Het model rekent met de gangbare scheepstypen (ruim 30) van Rijkswaterstaat. De invloed van diverse factoren op de emissies kunnen met scenario’s worden geraamd.

Aard van het model

Met Potamis kan de invloed van diverse factoren op de emissies worden geraamd. Er zijn scenario’s voor:

  • de ontwikkeling van de intensiteit van het scheepvaartverkeer per scheepstype.
  • de schaalvergroting van schepen.
  • de snelheid van vernieuwing van scheepsmotoren.
  • de introductie van schonere motoren als gevolg van Europese emissienormering.
  • de introductie van LNG als scheepsbrandstof.

De ontwikkeling van de intensiteit van het scheepvaartverkeer wordt doorgaans gebaseerd op een raming van de vervoerde tonnen per scheepstype met het goederenvervoermodel ‘Basgoed’ van Rijkswaterstaat.

TNO heeft Potamis ontwikkeld en actualiseert het model met enige regelmaat in opdracht van het PBL. In de gebruikershandleiding van Potamis versie 1.4 staan toelichtingen bij de verschillende scenario’s. Zo staat beschreven hoe de leeftijdsverdeling van motoren voor verschillende laadvermogenklassen van binnenvaartschepen is geschat op basis van het ‘Ships Information System’ van de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister. Deze leeftijdsverdeling is van belang omdat ze aan de basis staat van de autonome instroom van nieuwe schonere motoren.

Voorbeelden van studies

Potamis wordt ingezet om de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door de binnenvaart op de Nederlandse binnenwateren te ramen voor de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning. Het model levert ook ramingen aan het RIVM dat deze resultaten gebruikt bij de berekening van de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (GCN/GDN).

Kenmerken

Modeltitel
Potamis