Treva

Met Treva worden de omvang en de samenstelling van het Nederlandse vrachtautopark en zijn jaarlijkse verkeersprestaties geraamd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar 4 voertuigtypen (lichte, middelzware, zware vrachtauto’s en trekker-opleggers), 2 motorcategorieën (voertuigen met verbrandingsmotoren (Internal Combustion Engine Vehicle, afgekort als ICEV) en voertuigen met volledig elektrische motoren) en alle autoleeftijden. De verkeersprestaties betreffen de jaarlijks verreden kilometers op Nederlands grondgebied. Via een nabewerkingsslag wordt de verkeersprestatie van buitenlandse voertuigen op Nederlands grondgebied bijgeschat. De resultaten vormen invoer voor modellen om emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door het vrachtautoverkeer op Nederlands grondgebied te ramen.

Aard van het model

Met Treva wordt per voertuigtype jaar-op-jaar de omvang en samenstelling naar leeftijd van het Nederlandse voertuigpark en zijn verkeersprestatie geraamd. Op basis van historische tijdreeksen van de instroom van nieuwe voertuigen (tot 2020 nog vrijwel geheel bestaand uit ICEV) wordt een trend geschat die naar de toekomst wordt geëxtrapoleerd. Op basis van historische tijdreeksen van autoparkstanden worden uitvalcurven geschat voor toekomstige jaren. Toekomstige verkeerprestaties (jaarkilometrages) naar leeftijd worden geschat op basis van historische tijdreeksen van het CBS.

Sinds de Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV2019) worden de ramingen per voertuigtype voor 2 takken afzonderlijk uitgevoerd: voor ICEV-voertuigen en voor volledig elektrische voertuigen. De ingroeipaden voor elektrische voertuigen in de nieuwverkopen zijn exogene invoer voor het model. Ze worden uit ander onderzoek verkregen.

Via een nabewerkingsslag wordt de verkeersprestatie van buitenlandse voertuigen op Nederlands grondgebied bijgeschat. De verhouding van de historische verkeersprestatie op Nederlands grondgebied van buitenlandse voertuigen ten opzichte van Nederlandse voertuigen wordt door het CBS gemodelleerd. Door gebrek aan empirie is deze verhouding niet nader uit te splitsen naar voertuigtypen of autoleeftijden. Op basis van de historische tijdreeks schatten we deze verhouding voor de toekomst. Vervolgens gebruiken we de procentuele verdeling van de verkeersprestatie van Nederlandse voertuigen in het buitenland over de 4 voertuigtypen en autoleeftijden om de verkeersprestatie van buitenlandse voertuigen op Nederlands grondgebied uit te splitsen naar de 4 voertuigtypen en autoleeftijden. We spiegelen dus de verdeling van de buitenlandse verkeersprestatie van Nederlandse voertuigen naar de verkeersprestatie van buitenlandse voertuigen op Nederlands grondgebied.

Correcties op modelbeschrijving uit 2015

De manier waarop de trend van de nieuwverkopen van de lichte, middelzware en zware vrachtauto’s is bepaald in de modelbeschrijving uit 2015 die via deze pagina kan worden gedownload, is inmiddels verouderd. Sinds de KEV2021 houden we voor de ramingsperiode het gemiddelde aantal nieuwverkopen per voertuigtype over een recente periode van jaren aan. Deze keuze is gemaakt op basis van een vergelijking van de BBP-ontwikkeling met de tijdreeksen van nieuwverkopen in 1999-2020.

Sinds de KEV2019 worden de ramingen per voertuigtype voor 2 takken afzonderlijk uitgevoerd: voor ICEV-voertuigen en voor volledig elektrische voertuigen. De ingroeipaden voor elektrische voertuigen in de nieuwverkopen zijn exogene invoer voor het model die uit ander onderzoek wordt verkregen. Bij gebrek aan empirische gegevens nemen we voorlopig aan dat de uitvalcurven van ICEV en elektrische voertuigen gelijk zijn. Vanwege de beperktere actieradius van elektrische voertuigen nemen we voorlopig aan dat het voertuigtype met de hoogste gemiddelde jaarkilometrages - de trekker-opleggers- dezelfde jaarkilometrages heeft als de zware vrachtauto’s van type ICEV. Deze jaarkilometrages zijn lager dan van de ICEV trekker-opleggers. De aannamen voor jaarkilometrages van elektrische voertuigen zijn gemakkelijk bij te stellen als in de toekomst gerealiseerde jaarkilometrages bekend worden.

Voorbeelden van studies

Treva wordt in combinatie met andere modellen ingezet bij projecten waar verkeersprestaties en emissies van het vrachtautoverkeer worden berekend. De belangrijkste toepassing is de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning. Het model is ook gebruikt voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Kenmerken

Modeltitel
Treva