Kabinet geeft stevige impuls voor hernieuwbare energie maar bezuinigt op waterkwaliteitsbeleid

De beleidswijzigingen die het kabinet Rutte heeft aangekondigd voor milieu en klimaat wijzen niet allemaal in dezelfde richting. Het kabinet geeft een stevige impuls voor hernieuwbare energie waardoor in 2020 het aandeel hernieuwbare energie toeneemt naar negen à twaalf procent.

Het kabinet bezuinigt echter op het budget voor het waterkwaliteits- beleid en neemt daarmee een voorschot op onzekere en nog niet gerealiseerde doelmatigheidswinsten. Aangezien nog niet alle kabinetsplannen concreet zijn, is nog niet duidelijk of het kabinet aan de Europese afspraken op het terrein van milieu, klimaat en natuur zal kunnen voldoen. Dit blijkt uit de PBL-notitie Effecten van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat; verkenning voor de motie-Halsema.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Water

Onderzoek naar de kwaliteit van water, op basis van ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten.

Meer over water