Indicatoren voor luchtkwaliteit geactualiseerd

15-07-2014 | Nieuwsbericht

Op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) staan nieuwe cijfers voor de relatie tussen de emissies van luchtverontreinigende stoffen en de luchtkwaliteit, waaronder ook  ammoniak. 

Uit de gegevens  blijkt dat de gerapporteerde ammoniakemissie vanaf de jaren negentig afneemt. De gemeten ammoniakconcentratie is in het begin van deze periode ook gedaald. Tussen 2005 en 2013 zijn de gemeten ammoniakconcentraties echter gelijk gebleven, terwijl de emissies wel verder zijn gedaald. De trends voor emissies en concentraties lijken dus verschillend.

De reden voor dit uiteenlopen is nog niet duidelijk en wordt momenteel onderzocht door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM), die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), WUR (Wageningen University and Research centre), PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bij zijn onderzoek betrekt. Deze organisaties verzorgen samen de meet-, reken en analyseketen voor ammoniak. Het rapport van de CDM verschijnt waarschijnlijk in augustus.