Uitstoot broeikasgassen in 2016 wereldwijd opnieuw gestegen

28-09-2017 | Nieuwsbericht

De mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2016 opnieuw gestegen, met 0,5% tot een niveau van 49,3 gigaton CO2-equivalent. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de toename van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, met 1%. Deze niet-CO2 emissies nemen zo’n 28% van de totale uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening en zijn daarmee een factor om rekening mee te houden bij het halen van de mondiale reductiedoelen.

Na een jarenlange stijging bleef de wereldwijde uitstoot van CO2 in 2016, net als in 2015, grotendeels stabiel. Dit is vooral toe te schrijven aan een lager gebruik van kolen, veroorzaakt door een verschuiving in het brandstofverbruik voor de opwekking van elektriciteit naar gas en door de groei van het aandeel hernieuwbare elektriciteit.

Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions: Summary of the 2017 report, de laatste in de reeks jaarlijkse rapportages van het PBL over de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

De uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen is dit jaar voor het eerst meegenomen, en daarmee geeft het PBL een unieke kijk op de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2016.

Uitstoot VS, Rusland en Japan daalt, India stijgt flink, EU blijft gelijk

De 5 landen met de grootste uitstoot plus de Europese Unie, die  samen de helft van de wereldbevolking hebben, hadden in 2016 een aandeel van 68% in de totale CO2-uitsoot en 63% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Van deze landen laat alleen India een flinke groei zien in de uitstoot van broeikasgassen, zo’n 4,7% in 2016. Rusland en de Verenigde staten laten beiden een dalende trend van -2,0% zien, net als Japan (-1,3%), terwijl China, de Europese Unie en de andere leden van de G20 in meer of mindere mate stabiel blijven ten opzichte van 2015.

De groei van de mondiale uitstoot vindt verder vooral plaats in andere ontwikkelingslanden.

Grote rol voor niet-CO2 broeikasgassen

De niet-CO2 broeikasgassen vormen ongeveer een kwart (28%) van de totale uitstoot van broeikasgassen wereldwijd en zijn daarmee - naast CO2, waar beleidsmatig de meeste aandacht naar uitgaat – ook een belangrijke factor om rekening mee te houden in het terugbrengen van de mondiale uitstoot. De niet-CO2 broeikasgassen bestaan uit methaan (CH4), lachgas (N2O) en de zogeheten F-gassen (HFKs, PFKs en SF6).

Vooral methaan heeft met 19% een flink aandeel in de totale uitstoot en wordt voornamelijk uitgestoten bij de productie van fossiele brandstoffen (25%), door vee (23%) en in de rijstproductie (10%).

Uitstoot uit landgebruik en bos- en veenbranden onzeker

In de hierboven genoemde cijfers is geen rekening gehouden met de netto CO2-uitstoot van veranderingen in landgebruik zoals ontbossing en de uitstoot van methaan en lachgas door bos- en veenbranden. De berekening hiervan wordt bemoeilijkt door de grote onzekerheid en door grote schommelingen tussen verschillende jaren. Met een schatting van netto 4,1 gigaton CO2-equivalent verhoogt deze bron de totale mondiale uitstoot van broeikasgassen in 2016 tot circa 53,4 gigaton CO2-equivalent.

Achtergrondinformatie

Dit is voor het eerst dat de mondiale uitstoot van alle broeikasgassen in 2016 wordt gerapporteerd, dat wil zeggen inclusief de andere broeikasgassen dan CO2 (methaan, lachgas en F-gassen). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR), die beheerd wordt door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie in samenwerking met het PBL. Voor de jaren 2013 tot en met 2016 is daarbij gebruik gemaakt van de meest recente internationale statistieken, waar nodig aangevuld met extrapolatie van recente trends.

In 2016, total global greenhouse gas emissions continued to increase slowly by about 0.5% (+/-1%), to about 49.3 gigatonnes in CO2 equivalent (Gt CO2 eq).
Global greenhouse gas emissions, per type of gas and source, including LULUCF 1990-2016